Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.02.2019

              na dostawę profesjonalnych środków do czyszczenia i dezynfekcji oraz rękawic w 2019r. dla Domu Pomocy społecznej w Makowie Podhalańskim

 

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu za najkorzystniejsze oferty zostały uznane:

 

Załącznik nr 1 - CITONET KRAKÓW Sp. z o.o , ul Gromadzka 52, 30-719 Kraków

 

Załącznik nr 2 - MATCHEM 200- Sp z o.o , ul. Hallerów 14B, 32-050 Skawina

 

Załącznik nr 3 -SYMED s.c. , ul. Kosynierów 7, 35-242 Rzeszów

 

W?w ferty spełniają wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

Oferta – firmy PROMED Grzgorz Mazurek , ul. Powstańców 50/9 , 31-422 Kraków- załacznik nr 1

został odrzucona - nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym.

POWIAT SUSKI

           Dom Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                                                                                                                         

Nasz znak: DPS-DG. 282.02.2019

                                                                                                 

                                                            Zapytanie ofertowe

 

dotyczy sukcesywnej dostawy profesjonalnych środków do utrzymania czystości i dezynfekcji, oraz rękawic do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2019r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę profesjonalnych środków do utrzymania czystości i dezynfekcji   oraz rękawic w 2019r. do Domu Pomocy Społecznej.

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2018r. Poz. 1986 z późn. zmianami/ zgodnie   z art. 4. ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmitu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa profesjonalnych środków do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz rękawic do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17, transportem wykonawcy i na jego koszt w godzinach od 7-15 od poniedziałku do piątku.

Dostawy winny być realizowane w oryginalnych opakowaniach, 1 raz w miesiącu

Przewidywane ilości dostaw, oraz asortyment w okresie trwania umowy wyszczególnione zostały w załącznikach nr 1 ,2, 3.

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć karty charakterystyki wymagane dla poszczególnych środków.

W ramach dostaw profesjonalnych środków do utrzymania czystości i dezynfekcji Wykonawca zobowiązuje się przekazać nieodpłatnie w użyczenie /dzierżawę/ na czs trwania umowy

- 3 x dozownik 5 funkcyjny z możliwością tworzenia 5 różnych stężeń preparatów kompatybilnych oraz komplet butelek /do każdego dozownika / 0,6l z atomizerem do przygootowania roztworów

- 1 x dozownik 4 funkcyjny z możliwością 4 różnych stężeń preparatów kompatybilnych oraz komplet butelek 0,6l. Z atomizerem do przygotowania roztworów,

1 x dozownik 3 funkcyjny z możliwością tworzenia 3 róznych stężeń preparatów kompatybilnych oraz komplet butelek 0,6l z atomizerem do przygotowania roztworów.

Zamawiający w niektórych pozycjach określił przedmiot zamówienia wskazując producenta, ponieważ są to środki ogólnodostępne, których jakość została sprawdzona w latach poprzednich, a stosowanie tych środków nie powoduje alergii i uczuleń u mieszkańców DPS.

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2019r.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Warunki płatności - należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg tabeli asortymentowych, stanowiących załącznik nr 1 , 2, 3 w formie pisemnej, Oferta /zał.nr 4/ winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych zgodnie z załącznikami, każdy załącznik oceniany będzie osobno

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 31.01.2019r. do godz. 10-tej w siedzibie zamawiającego;

Dom Pomocy Społecznej – ul. Żeromskiego 17 w opisanej kopercie ,, oferta cenowa na dostawę środków czystości '

Informację o wyborze Wykonawcy zamawiający zamieści na stronie internetowej www.dpsmakowpodhalanski.pl.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. - /projekt umowy zał. nr 5/.

Zamawiający nie przewiduje zmiany cen netto w okresie trwania umowy.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami : Małgorzata Stopa, Alicja Weiss tel. 338771494. 338773474, e-mail: dpsmak@poczta.onet.pl.


Maków Podhalański 23 stycznia 2018r. 

Załączniki:

1 Formularze cenowe nr 1,2,3

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

4. Klauzula informacyjna 

_______________________________________________________________________________

Powiat Suski                                                                                     ul. Żeromskiego 17,

ul. Koscielna 5B                                                                               34-220 Maków Podhalański

NIP 5521427933                                                                               tel/fax 33 8771494, 338773474

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                         na dostawę pieluchomajtek

                          dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim   

                   

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu   została wybrana oferty firmy:

CITONET – KRAKÓW, ul Gromadzka 52, 30-719 Kraków

W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym

                                                                                                                                                 -                                        _______________________________________________________________________________


                            POWIAT SUSKI

           Dom Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                        

Nasz znak: DPS-DG. 282.01.2019                                                                                                    

                                                            Zapytanie ofertowe

dotyczy dostawy pieluchomajtek do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę pieluchomajtek w 2019 r. do Domu Pomocy Społecznej.

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2018 r. poz 1986 z późn. zmianami/ zgodnie   z art. 4. ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieluchomajtek do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17 , transportem wykonawcy i na jego koszt w godz. 7-15-tej od poniedziałku do piątku.

Wykonawca dostarczy towar oznakowany CE, objęty odpowiednimi atestami, spełniający wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych w Polskich Normach oraz normyISO w zakresie chłonności.

Dostawy winny być realizowane przystosowanym do tego celu transportem w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z wystawionymi zleceniami, 1 raz na 2 miesiąc. Wykonawca odbiera od Zamawiającego indywidualne dokumenty mieszkańca /zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze/.

Przewidywana wielkość dostaw, rodzaj zamawianych środków w okresie trwania umowy wyszczególnione zostały w załączniku nr 1.

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Warunki płatności - należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg tabeli asortymentowych, stanowiących załącznik nr 1 w formie pisemnej, Oferta /zał. Nr 2/ winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 15.01.2019 r. do godz. 10-tej w siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej – ul. Żeromskiego 17 w opisanej kopercie ,, oferta cenowa na dostawę pieluchomajtek''.

O wyborze Wykonawcy zamawiający poinformuje e-mailem Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsmakowpodhalanski.pl

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.- projekt umowy zał. Nr 3

Zamawiający nie przewiduje zmiany cen netto w okresie trwania umowy.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami : AlicjaWeiss ,Małgorzata Stopa, tel. 338771494. 338773474 e-mail dpsmak@poczta.onet.pl

 

Maków Podhalański 7 stycznia 2019 r.

 

Załączniki:

1. Tabela asortymentowa

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

4. Klauzula informacyjna

______________________________________________________________________________

Powiat Suski                                                                                                 ul. Żeromskiego 17

ul. Kościelna 5B                                                                                           34-220 Maków Podhalański

NIP 5521427933                                                                                           rel/fax 338771494, 338773474

             

Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.09.2018

na świadczenie usługi w zakresie konserwcji i przeglądu uządzeń

dźwigowych w 2019r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postepowaniu

została wybrana oferta firmy:

DŹWIG SERWIS s.c Grzegorz Gach i Łukasz Gach, 34-324 Lipowa 1440

W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym i cenowo jest najkorzystniejsza.


Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.07.2018

dotyczu świadczenia usługi pralniczej w 2019r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postepowaniu

została wybrana oferta firmy:

PRALZAG Jakub Zagórowski, ul. Pigonia 4, 31 223 Kraków

W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.08.2018

dotyczy remntu łazienek

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postepowaniu została wybrana oferty firmy:

Zakład Instalacyjny CO, GAZ. WOD KAN, Usługi Budowlane Michał Świerkosz , ul. Wolności 201, 34-220 Maków Podhalański.

W/W oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym

                       POWIAT SUSKI

           DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Znak sprawy: DPS-DG.281.01.2018r.                               Maków Podhalański 6 grudnia 2018r. 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U z 2018r. Poz 1986z późniejszymi zmianami/ na dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznejw Makowie Podhalańskim w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

O głoszenie o numerze 652916-N-2018   zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.11.2017r.

 

Zadanie nr 1 – dpstawa różnych produktów zbożowych i spożywczych w opakowaniach, przypraw, olejów, tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, przetworów, napojów, jajek

Liczba złożonych ofert 2

Wybrano ofertę z najniższą ceną złożoną przez Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska, ul Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

Przyznana punktacja w kryterium cena – 100 pkt.

Druga oferta złożona przez LÓD-POL Spółka Jawna, S. Strzeżoń, B. Madej, ul. Wałowa 30, 34-100 Wadowice

Przyznana punktacja w kryterium cena - 90,15pkt 


Zadanie nr 2 - dostawa pieczywa

Liczba złożonych ofert 2

Wybrano ofertę złożoną przez Piekarnię S.C. Tadeusz Bierówka, Szymon Bierówka, 34-242 Łętownia 596

Przyznana punktacja w kryterium cena – 100 pkt.

Druga oferta złożona przez Gminną Spółdzielnię ''Samopomoc Chłopska"" , ul. Rynek 1, 34-220 Maków Podhalański

Przyznana punktacja w kryterium cena – 60,39 pkt

 

Zadanie nr 3 – dostawa produktów mleczarskich

Liczba złożonych ofert 1

Wybrano ofertę złożoną przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską ''ROKITNIANKA'' z /s w Szczekocinach, o/Wadowicach, ul. Batorego 22, 34-100 Wadowice

Przyznana punktacja w kryterium cena – 100 pkt

 

Zadanie nr 4 – dostawa mięs i wędlin

Liczba otrzymanych ofert 2

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego HAŃDEREK Sp. J., ul.

Nadbrzeżna 821, 43-374 Buczkowice

Przyznana punktacja w kryterium cena – 100 pkt.

Druga oferta złożona przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego BŁACHUT ul. Stolarska 11, 34-300 Żywiec

Przyznana punktacja w kryterium cena – 92,68 pkt.

 

Zadanie nr 5 – dostawa drobiu, podrobów

Liczba złożonych ofert 2

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Przetwórstwa Drobiu ''MARICA'' Spółka Jawna J.M.E.K Wróbel, ul. Straconki 20, 43-300 Bielsko Biała

Przyznana punktacja w kryterium cena – 100 pkt.

Druga oferta złożona przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego BŁACHUT, ul. Stolarska 11, 34-300 Żywiec

Przyznana punktacja w kryterium cena – 79,13 pkt.

 

Zadanie nr 6 – dostawa owoców, warzyw, ziemniaków i podobych produktów

Liczba złożonych ofert 1

Wybrano ofertę złożoną przez Firmę Handlowo Usługową ''JACEK'' Jacek Sala , ul. Wolności 123, 34-220 Maków Podhalński

Przyznana punktacja w kryterium cena – 100 pkt

 

Zadanie nr 7 – dostawa produktów głęboko mrożonych

Liczba złożonych ofert 3

Wybrano ofertę złożoną przez SAMAR Sp. z o.o, ul.Tarnowska 118, 33-300 Nowy Sącz

Przyznana punktacja w kryterium cena - 100pkt

Druga oferta złożona przez Firmę Handlowo Usługową GALLOD -HURT, Bronisław Kłósek

32-733 Trzciana, Leszczyna 159

Oferta została odrzucona na podst. Art 89 ust1 pkt.2 – treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Trzecia oferta złożona przez LÓD-POL S.J. Sstrzeżoń, B. Madej, ul. Wałowa 30, 34-100 Wadowice.

Przyznana punktacja w kryterium cena – 84,47 pkt.

 

Zadanie nr 8 - dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych

Liczba złożonych ofert 2

Wybrano ofertę złożoną przez LÓD-POL S.J. S. Strzeżoń, B. Madej, ul. Wałowa 30, 34-100 Wadowice

Przyznana punktacja w kryterium cena – 100pkt.

Druga oferta złożona przez Firmę Handlowo Usługową GALLOD-HURT, Bronisław Kłósek , 32-733 Trzciana, Leszczyna 159

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89, ust 1 pkt 2 - - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

 

Zgodnie z art. 94, ust 1 pkt 2 umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert – zawiadomienie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

                                                                                           Dyrektor

                                                                                          mgr Agata Kopacz

----------------------------------------------------------------------------------------------------

      POWIAT SUSKI 

      Dom Pomocy Społecznej

___________________________________________________________________                                                                                                                                          Nasz znak: DPS-DG.282.09.2018                                                                  

                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE

                                  dotyczy konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych

                 

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U z 2018r. Poz.1986 z późniejszymi zmianami/ zgodnie z art. 4 ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do konserwacji urządzeń dźwigowych w zakresie ustalonym dokumentacją techniczno ruchową i instrukcją konserwacji dźwigów oraz stosownymi przepisami UDT o budowie i eksploatacji dżwigów a także:

– wykonanie pomiarów oporności izolacji obwodów,

– wykonanie pomiarów skuteczności zerowania urządzeń podlegających ochronie,

– prowadzenie dziennika konserwacji dżwigów

– zapewnienie prawidłowej pracy dżwigów,

– zapewnienie sprawności całego osświetlenia kabin i przycisków sterujących

Wykaz dżwigów przeznaczonych do konserwacji:

– Dżwig osobowy -   udźwig 630kg, ilość przystanków 3

– Dźwig osobowy -   udźwig 630kg, ilość przystanków 3

– Dźwig towarowy - typ DALEZ, udżwig 100kg, ilość przystanków 2

– Platforma – dżwig dla niepełnosprawnych – udźwig 225kg

W cenę miesięcznego ryczałtu za świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia należy wliczyć wszelkie koszty związane z konserwacją, przeglądami i dojazdami w celu wykonania konserwacji, a także koszty bieżących materiałów konserwacyjnych takich jak: oleje, smary, żarówki, bezpieczniki, instrukcje obsługi oraz cenę wykonania wymaganych pomiarów elektrycznych.

Ponadto Wykonawca udostępni numer telefonu, pod którym Zamawiający będzie zglaszał wszelkie nieprawidłowości w działaniu dźwigów, awarie, uwięzienie osób w dźwigu- telefon będzie czynny całą dobę.

Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

Warunki płatności: należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Kryteria wyboru oferty: cena 100%

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 14.12.2018r. do godz. 11-tej w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej – ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalński w opisanej kopercie ,,oferta - - konserwacja wind ''.

O wyborze oferty zamawiający poinformuje e-mailem Wykonawców bioracych udział w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej: www.dpsmakowpodhalanski.pl.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa – projekt umowy zał. nr 2. do niniejszego zapytania.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest : Małgorzata Stopa, tel.338771494, 338773474, e-mail dpsmak@poczta.onet.pl

 

Maków Podhalański 6 grudnia 2018r. 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy            

3. Klauzula informacyjna                                                                                

                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                        mgr Agata Kopacz

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POWIAT SUSKI

                                                       Dom Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                       Znak sprawy: DPS-DG. 282.08. 2018     

                                                                                                                                                                                       

                                                         Zapytanie ofertowe                                                                                                                                                                                                                  dotyczy remontu łazienek

 

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu łazienek.

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2018r. Poz 1986 z późn. zmianami/ zgodnie   z art. 4. ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont 8 łazienek /likwidacja brodzików/ w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

Opis i zakres robót określony jest w przedmiarze robót

Termin realizacji wykonania robót do 27.12.2018r. 

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją wykonania robót..

Warunki płatności - należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 7dni od daty wystawienia faktury.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego , stanowiącego załącznik nr 1 w formie pisemnej na podstawie przedmiaru robót

Oferta   winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 6.12.2018 r. do godz. 10-tej w siedzibie zamawiającego;

Dom Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 17 w opisanej kopercie , oferta -remont łazienek

O wyborze oferty zamawiający poinformuje e-mailem Wykonawców biorących udział w postępowaniu   oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsmakowpodhalanski.pl.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa – projekt umowy zał. Nr 3.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami : Małgorzata Stopa, tel. 338771494, 338773474, e-mail dpsmak@poczta.onet.pl

 

Maków Podhalański 29 listopada 2018r.

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Przedmiar robót

3 Projekt umowy

4. Klauzula informacyjna

_______________________________________________________________________________

Powiat Suski                                                                                         ul. Żeromskiego 17,

Ul. Kościelna 5B                                                                             34-220 Maków Podhalański

NIP 5521427933                                                                                   tel/fax 33 8771494, 338773474

_______________________________________________________________________________ 

                              POWIAT SUSKI

                      Dom Pomocy Społecznej

Znak sprawy: DPS-DG. 282.07. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    Zapytanie ofertowe

                                       dotyczy świadczenia usługi pralniczej

 

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi pralniczej w 2018 r. dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2018 r. Poz 1986 z późn. zmianami/ zgodnie   z art. 4. ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług pralniczych zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie z zastosowaniem dopuszczonych atestem PZH środków piorących i dezynfekujących oraz odbiór brudnej i dostawa czystej pościeli do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17, dostosowanym do tego celu transportem Wykonawcy i na jego koszt w godzinach od 7-14-tej od poniedziałku do piątku. Przedmiot zamówienia obejmuje dezynfekcję, pranie , maglowanie pościeli , dezynfekcję, pranie kocy

Termin świadczenia usługi od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. co 2 tygodnie – dzień zostanie ustalony z wybranym wykonawcą.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją usługi.

Warunki płatności - należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg formularza cenowego , stanowiącego załącznik nr 1 w formie pisemnej.

Oferta /zał. Nr 2/ winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 12.12.2018 r. do godz. 11-tej w siedzibie zamawiającego;

Dom Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 17 w opisanej kopercie , oferta cenowa na usługi pralnicze w 2019r.'' .

O wyborze oferty zamawiający poinformuje e-mailem Wykonawców biorących udział w postępowaniu   oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsmakowpodhalanski.pl.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa – projekt umowy zał. Nr 3.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami : Małgorzata Stopa, tel. 338771494, 338773474, e-mail dpsmak@poczta.onet.pl

 

Maków Podhalański 29 listopada 2018r.

 

Załączniki:

1. Formularz cenowy

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

4. Klauzula informacyjna

______________________________________________________________________________

Powiat Suski                                                                                        ul. Żeromskiego 17,

Ul. Kościelna 5B                                                                             34-220 Maków Podhalański

NIP 5521427933                                                                                   tel/fax 33 8771494, 338773474
_______________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie nr 652916-N-2018 z dnia 2018-11-26 r.

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim: Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim z podziałem na 8 zadań w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, krajowy numer identyfikacyjny 7060977800000, ul. ul. Żeromskiego 17 , 34200   Maków Podhalański, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8771494, 8773474, e-mail dpsmak@poczta.onet.pl, faks 033 8771494, 8773474.
Adres strony internetowej (URL): www.dpsmakowpodhalanski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie
www.dpsmakowpodhalanski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie na
Adres:
Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim z podziałem na 8 zadań w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019r.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Domu pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim z podziałem na 8 zadań. Zadanie 1 -dostawa różnych produktów zbożowych i spożywczych w opakowaniach, olejów , tłuszczów zwierzęcych i roślinnych. przetworów, przypraw, napojów, jajek. Zadanie nr 2 - dostawa pieczywa Zadanie nr 3 - dostawa artykułów mleczarskich Zadanie nr 4 - dostawa mięs i produktów mięsnych Zadanie nr 5 - dostawa drobiu i podrobów Zadanie nr 6 dostawa owoców, warzyw, ziemniaków i podobnych produktów Zadanie nr 7 - dostawa produktów głęboko mrożonych Zadanie nr 8 - dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
03200000-3
03142500-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia


2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie . Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie ar