INFORMACJA

o wyniku II pisemnego przetargu nieograniczonego na na sprzedaż środka trwałego ciągnika rolniczego marki URSUS C-360-3P nr rej. KSU X693, rok produkcji 1988


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański informuje, że II pisemny przetarg nieograniczony przeprowadzony w dniu 5 czerwca 2020r. w siedzibie DPS na sprzedaż środka trwałego : ciągnika rolniczego marki URSUS C-360 3P, nr rejestracyjny KSU X693, rok produkcji 1988

został rozstrzygnięty.

Do uczestnictwa w przetargu przystąpiło 9 osób:

8 osób zostało dopuszczonych , 1 osoba została niedopuszczona - oferta została odrzucona zgodnie z §13, ust 3 regulaminu w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środka trwałego – uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

Cena wywoławcza– 10000,00zl , najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 12400,00zł .

Nabywcą został; Jacek Malczewski, Żarnówka 46, 34-220 Maków Podhalański za cenę 12400,00zł

/słownie złotych: dwanaście tysięcy czterysta 00/100/.


Dyrektor

mgr Agata Kopacz


_______________________________________________________________________________

POWIAT SUSKI

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OGŁOSZENIE


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego : ciągnika rolniczego marki URSUS C-360 -3P rejestracyjny KSU X693, rok produkcji; 1988, nr identyfikacyjny 646644 , moc silnika; 35KW /48KM/, wskazanie licznika: 3038mtg.

Zainteresowani mogą składać oferty

w zamkniętych kopertach w terminie do 5 czerwca maja 2020r. do godz. 10-tej w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17.

Otwarcie ofert nastąpi w Domu Pomocy Społecznej Gabinet Dyrektora w tym samym dniu tj 5 czerwca 2020r.o godz. 10-tej

Sprzedawany środek trwały można obejrzeć na placu za kuchnią Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17 od poniedziałku do piątku w godz. 7-15°°.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie środka trwałego jest: Małgorzata Stopa

Cenę bazową – wyjściową dla ciągnika rolniczego URSUS C 360 -3P stanowi kwota : 10000,00zł /słownie złotych:dziesięć tysięcy 00/100/ jako wartość wywoławcza brutto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny bazowej/wyjściowej/ tj 1000,00zl brutto. Wpłaty należy dokonać na trzy dni przed przetargiem na konto Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim nr 59 2030 0045 1110 0000 0155 2110

Ostateczy termin wpłaty wadium upływa w dniu 2.06.2020r.

Środek trwały zostanie sprzedany nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę.

Oferta pisemna winna znajdować się w zamkniętej kopercie, na której w sposób wyraźny powinien znajdować się adres wraz z określeniem: Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Oferta na: sprzedaż środka trwałego – Ciągnika rolniczego nr rejestr KSU X693 , z dopiskiem: ''nie otwierać przed 5 czerwca 2020r. godz. 10°°

Oferta winna zawierać:

1. Dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy oraz jej siedzibę /adres/

2. Zaoferowaną cenę nabycia – nie niższą niż wywoławcza

3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się on ze stanem technicznym środka trwałego, oraz że nie wnosi on jakichkolwiek zastrzeżeń

4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się on z projektem umowy sprzedaży i nie wnosi on do niej żadnych zastrzeżeń

5. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się on z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz w Regulaminie Przetargu.

6. Dowód wniesienia wadium

7. Oferta winna być opatrzona datą oraz podpisem oferenta lub osób reprezentujących oferenta.

Pisemne oferty zawierające dokumenty, o których mowa wyżej winny być przesłane lub złożone w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

Ogłoszenie wraz z Regulaminem Przetargu i projektem umowy kupna-sprzedaży zostało zamieszczone na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej www.dpsmakowpodhalanski.pl

Wydanie ciągnika nastąpi po uregulowaniu należności na wskazany przez sprzedającego rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Nabywca jest zobowiązany do odbioru przedmiotowego ciągnika w terminie do 14 dni od daty uregulowania należności.

Maków Podhalański 20 maja 2020r.


Załącznik:

formularz ofertowy

regulamin przetargu

projekt umowy_____________________________________________________

OGŁOSZENIE


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego : ciągnika rolniczego marki URSUS C-360 3P,

nr rejestracyjny KSU X6 93, rok produkcji 1988, cena wywoławcza – 18100,00zł.

został nie rozstrzygnięty.

Została złożona jedna oferta przez firmę: DJ. MET – Józef Olak, ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola, która została odrzucona – uczestnik przetargu zaproponował cenę niższą niż cena wywoławcza

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                          mgr Agata Kopacz


_____________________________________________________

POWIAT SUSKI

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

OGŁOSZENIE


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego : ciągnika rolniczego marki URSUS C-360 -3P rejestracyjny KSU X693, rok produkcji; 1988, nr identyfikacyjny 646644 , moc silnika; 35KW /48KM/, wskazanie licznika: 3038mtg.

Zainteresowani mogą składać oferty

w zamkniętych kopertach w terminie do 14 maja 2020r. do godz. 10-tej w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17.

Otwarcie ofert nastąpi w Domu Pomocy Społecznej Gabinet Dyrektora w tym samym dniu tj 14 maja 2020r.o godz. 10-tej

Sprzedawany środek trwały można obejrzeć na placu za kuchnią Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17 od poniedziałku do piątku w godz. 7-15°°.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie środka trwałego jest: Małgorzata Stopa

Cenę bazową – wyjściową dla ciągnika rolniczego URSUS C 360 -3P stanowi kwota : 18100zł /słownie złotych: osiemnaście tysięcy sto 00/100/ jako wartość wywoławcza brutto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny bazowej/wyjściowej/ tj 1810,00zl brutto. Wpłaty należy dokonać na trzy dni przed przetargiem na konto Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim nr 59 2030 0045 1110 0000 0155 2110

Ostateczy termin wpłaty wadium upływa w dniu 11.05.2020r.

Środek trwały zostanie sprzedany nabywcy, który zaoferuje najwyższą cenę.

Oferta pisemna winna znajdować się w zamkniętej kopercie, na której w sposób wyraźny powinien znajdować się adres wraz z określeniem: Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Oferta na: sprzedaż środka trwałego – Ciągnika rolniczego nr rejestr KSU X693 , z dopiskiem: ''nie otwierać przed 14 maja 2020r. godz. 10°°

Oferta winna zawierać:

1. Dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy oraz jej siedzibę /adres/

2. Zaoferowaną cenę nabycia – nie niższą niż wywoławcza

3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się on ze stanem technicznym środka trwałego, oraz że nie wnosi on jakichkolwiek zastrzeżeń

4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się on z projektem umowy sprzedaży i nie wnosi on do niej żadnych zastrzeżeń

5. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się on z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz w Regulaminie Przetargu.

6. Dowód wniesienia wadium

7. Oferta winna być opatrzona datą oraz podpisem oferenta lub osób reprezentujących oferenta.

Pisemne oferty zawirające dokumenty, o których mowa wyżej winny być przesłane lub złożone w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

Ogłoszenie wraz z Regulaminem Przetargu i projektem umowy kupna-sprzedaży zostało zamieszczone na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej www.dpsmakowpodhalanski.pl

Wydanie ciągnika nastąpi po uregulowaniu należności na wskazany przez sprzedającego rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Nabywca jest zobowiązany do odbioru przedmiotowego ciągnika w terminie do 14 dni od daty uregulowania należności.

Maków Podhalański 28 kwietnia 2020r. Dyrektor

mgr Agata Kopacz


Powiat Suski ul. Żeromskiego 17

ul. Kościelna 5B 34-220 Maków Podhalański

34-200 Sucha Beskidzka tel/fax 33 8771494; 338773474

NIP 5521427933

_____________________________________________________________

Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.02.2020

na dostawę profesjonalnych środków do czyszczenia i dezynfekcji oraz pozostałych środków do utrzymania czystości do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2020r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu

zostały wybrane oferty:


Zał nr 1 - dostawa profesjonalnych środków do czyszczenia i dezynfekcji :

CITONET KRAKÓW sp. z o o , ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków


Zał. nr 2 - dostawa pozostałych środków do utrzymania czystości:

MATCHEM 2000 Sp z o.o , ul. Hallerów 14B , 32-050 Skawina.


W/W oferty spełniają warunki zawarte z w zapytaniu ofertowym.

____________________________________________________________________________

POWIAT SUSKI

Dom Pomocy Społecznej


Nasz znak: DPS-DG. 282.02.2020

Zapytanie ofertowe


dotyczy sukcesywnej dostawy profesjonalnych środków do czyszczenia i dezynfekcji oraz pozostałych środków do utrzymania czystości do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2020r.

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę profesjonalnych środków do czyszczenia i dezynfekcji oraz pozostałych środków do utrzymania czystości w 2020r. do Domu Pomocy Społecznej.

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2019r. poz. 1843 z późn. zmianami/ zgodnie z art. 4. ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa profesjonalnych środków do czyszczenia i dezynfekcji i dezynfekcji oraz pozostałych środków do utrzymania czystości do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17, transportem wykonawcy i na jego koszt w godzinach od 7-15 od poniedziałku do piątku.

Dostawy winny być realizowane w oryginalnych opakowaniach, 1 raz w miesiącu

Przewidywane ilości dostaw, oraz asortyment w okresie trwania umowy wyszczególnione zostały w załącznikach nr 1 ,2,

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć karty charakterystyki wymagane dla poszczególnych środków.

W ramach dostaw profesjonalnych środków do utrzymania czystości i dezynfekcji Wykonawca zobowiązuje się przekazać nieodpłatnie w użyczenie /dzierżawę/ na czas trwania umowy

- 3 x dozownik 5 funkcyjny z możliwością tworzenia 5 różnych stężeń preparatów kompatybilnych oraz komplet butelek /do każdego dozownika / 0,6l z atomizerem do przygotowania roztworów

- 1 x dozownik 4 funkcyjny z możliwością 4 różnych stężeń preparatów kompatybilnych oraz komplet butelek 0,6l atomizerem do przygotowania roztworów,

- 10 x dozownik 1 funkcyjny oraz komplet butelek 0,6 litra z atomizerem do przygotowywania roztworów.

Zamawiający określił przedmiot zamówienia wskazując producenta, ponieważ są to środki ogólnodostępne, których jakość została sprawdzona w latach poprzednich, a stosowanie tych środków nie powoduje alergii i uczuleń u mieszkańców DPS.

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2020r.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Warunki płatności - należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg tabeli asortymentowych, stanowiących załącznik nr 1 , 2, w formie pisemnej, Oferta /zał. nr 3/ winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych zgodnie z załącznikami, każdy załącznik oceniany będzie osobno

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 3.03.2020r. do godz. 10-tej w siedzibie zamawiającego;

Dom Pomocy Społecznej – ul. Żeromskiego 17 w opisanej kopercie ,, oferta cenowa na dostawę środków czystości '

Informację o wyborze Wykonawcy zamawiający prześle droga elektroniczną oraz zamieści na stronie internetowej www.dpsmakowpodhalanski.pl.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. - /projekt umowy zał. nr 4/.

Zamawiający nie przewiduje zmiany cen netto w okresie trwania umowy.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami : Małgorzata Stopa, Alicja Weiss tel. 338771494. 338773474, e-mail: dpsmak@poczta.onet.pl.


Maków Podhalański 25 lutego 2020r._____________________________________________________________________

Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.01.2020

na dostawę pieluchomajtek, majtek, wkładek dla mieszkańców. Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2020r


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę :


firmy: CITONET -KRAKÓW Sp z o.o , ul. Gromadzka 53, 30-719 Kraków

W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

_________________________________________________________

POWIAT SUSKI

Dom Pomocy Społecznej


Nasz znak: DPS-DG. 282.01.2020

Zapytanie ofertowe

dotyczy dostawy pieluchomajtek, majtek , wkładek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskimw zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę pieluchomajtek, majtek, wkładek w 2020r. Dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2019r. poz 1986 z późn. zmianami/ zgodnie z art. 4. ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmitu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieluchomajtek, majtek, wkładek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17 , transportem wykonawcy i na jego koszt, w godz. 7-15-tej od poniedziałku do piątku.

Wykonawca dostarczy towar oznakowany CE, objęty odpowiednimi atestami, spełniający wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych w Polskich Normach oraz normyISO w zakresie chłonności.

Dostawy winny być realizowane przystosowanym do tego celu transportem w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z wystawionymi zleceniami, 1 raz na 2 miesiące. Wykonawca odbiera od Zamawiającego indywidualne dokumenty mieszkańca /zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze/.

Przewidywana wielkość dostaw, rodzaj zamawianych środków w okresie trwania umowy wyszczególnione zostały w załączniku nr 1.

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2020r.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Warunki płatności - należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg tabeli asortymentowych, stanowiących załącznik nr 1 w formie pisemnej, Oferta /zał. Nr 2/ winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 20.01.2020r. do godz. 10-tej w siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej – ul. Żeromskiego 17 w opisanej kopercie ,, oferta cenowa na dostawę pieluchomajtek''.

O wyborze Wykonawcy zamawiający poinformuje e-mailem Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsmakowpodhalanski.pl

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.- projekt umowy zał. Nr 3

Zamawiający nie przewiduje zmiany cen netto w okresie trwania umowy.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami : AlicjaWeiss ,Małgorzata Stopa, tel. 338771494. 338773474 e-mail dpsmak@poczta.onet.pl


Maków Podhalańsk 13 stycznia 2020r.


Załączniki:

1. Tabela asortymentowa

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

4. Klauzula informacyjna

  ____________________________________________________________________________

Powiat Suski ul. Żeromskiego 17

ul. Kościelna 5B 34-220 Maków Podhalański

NIP 5521427933 rel/fax 338771494, 338773474

___________________________________________________________________________

Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.12.2019

              na   dostawę rekawic nitrylowych i gospodarczych flokowanych w 2020r. dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

 

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę :

 

firmy UROMED Poland s.c Gerard Maciejowski, Sławomir Skuza, ul. Relaksowa 45, 87-100 Toruń

W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

_____________________________________________________________________________

Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.11.2019

              na   świadczenie usług w zakresie konserwacji i przeglądu urządzeń dźwigowych w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w okresie od 1.01.2020r. - 31.12.2020r.

 

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę :

 

DŹWIG SERWIS s.c. Grzegorz Gach i Łukasz Gach 34-324 Lipowa 1440

 

W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

 ____________________________________________________________________________

Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.010.2019

              na   świadczenie usług pralniczych w 2020r. Dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

 

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę :

 

''PRAL ZAG Jakub Zagórowski, ul. Rodziny Poganów 116, 32-080 Zabierzów

 

W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

_____________________________________________________________________________

POWIAT SUSKI

Dom Pomocy Społecznej

Nasz znak: DPS-DG. 282.12.2019

Zapytanie ofertowe


dotyczy sukcesywnej dostawy rękawic nitrylowych i rękawic gospodarczych flokowanych do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2020r.

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę rękawic nitrylowych i rękawic gospodarczych flokowanych w 2020r. do Domu Pomocy Społecznej.

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2019r. Poz. 1843 z późn. zmianami/ zgodnie z art. 4. ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic nitrylowych i rękawic gospodarczych flokowanych do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17, transportem wykonawcy i na jego koszt w godzinach od 7-15 od poniedziałku do piątku.

Dostawy winny być realizowane w oryginalnych opakowaniach, 1 raz w miesiącu

Przewidywane ilości dostaw, oraz asortyment w okresie trwania umowy wyszczególnione zostały w załącznikach nr 1.

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2020r.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Warunki płatności - należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg tabeli asortymentowych, stanowiących załącznik nr 1 w formie pisemnej, Oferta /zał.nr 2/ winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 20.12.2019r. do godz. 10-tej w siedzibie zamawiającego;

Dom Pomocy Społecznej – ul. Żeromskiego 17 w opisanej kopercie ,, oferta cenowa na dostawę rękawic'.

O wyborze oferty Zamawiający poinformuję drogą elektroniczną Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsmakowpodhalanski.pl.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. - /projekt umowy zał. nr 3/.

Zamawiający nie przewiduje zmiany cen netto w okresie trwania umowy.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami : Małgorzata Stopa, Alicja Weiss tel. 338771494. 338773474, e-mail: dpsmak@poczta.onet.pl.


Maków Podhalański 12 grudnia 2019r.

Załączniki:

1 Formularz cenowy

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

4. Klauzula informacyjna

______________________________________________________________________

Powiat Suski ul. Żeromskiego 17,

ul. Koscielna 5B 34-220 Maków Podhalański

NIP 5521427933 tel/fax 33 8771494, 338773474


_______________________________________________________________________________

POWIAT SUSKI

Dom Pomocy Społecznej

______________________________________________________


Nasz znak: DPS-DG.282.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U z 2019r. poz.1843 z późniejszymi zmianami/ zgodnie z art. 4 ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do konserwacji urządzeń dźwigowych w zakresie ustalonym dokumentacją techniczno ruchową i instrukcją konserwacji dźwigów oraz stosownymi przepisami UDT o budowie i eksploatacji dżwigów a także:

 • wykonanie pomiarów oporności izolacji obwodów,

 • wykonanie pomiarów skuteczności zerowania urządzeń podlegających ochronie,

 • prowadzenie dziennika konserwacji dżwigów

 • zapewnienie prawidłowej pracy dżwigów,

 • zapewnienie sprawności całego osświetlenia kabin i przycisków sterujących

  Wykaz dżwigów przeznaczonych do konserwacji:

 • Dżwig osobowy - udźwig 630kg, ilość przystanków 3

 • Dźwig osobowy - udźwig 630kg, ilość przystanków 3

 • Dźwig towarowy - typ DALEZ, udżwig 100kg, ilość przystanków 2

 • Platforma – dżwig dla niepełnosprawnych – udźwig 225kg

W cenę miesięcznego ryczałtu za świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia należy wliczyć wszelkie koszty związane z konserwacją, przeglądami i dojazdami w celu wykonania konserwacji, a także koszty bieżących materiałów konserwacyjnych takich jak: oleje, smary, żarówki, bezpieczniki, instrukcje obsługi oraz

Ponadto Wykonawca udostępni numer telefonu, pod którym Zamawiający będzie zglaszał wszelkie nieprawidłowości w działaniu dźwigów, awarie, uwięzienie osób w dźwigu- telefon będzie czynny całą dobę.

Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.

Warunki płatności: należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Kryteria wyboru oferty: cena 100%

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 18.12.2019r. do godz. 11-tej w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej – ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalński w opisanej kopercie ,,oferta - - konserwacja wind ''.

O wyborze oferty zamawiający poinformuje drogą elektroniczną Wykonawców bioracych udział w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej: www.dpsmakowpodhalanski.pl.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa – projekt umowy zał. nr 2. do niniejszego zapytania.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest : Małgorzata Stopa, tel.338771494, 338773474, e-mail dpsmak@poczta.onet.plMaków Podhalański 9 grudnia 2019r.Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy

3. Klauzula informacyjna

_______________________________________________________

Powiat Suski ul. Żeromskiego 17

ul. Kościelna 5B 34-220 Maków Podhalański

34-200 Sucha Beskidzka tel./fax 33/8771494; 33/8773474

NIP 5521427933


________________________________________________________________________

POWIAT SUSKI

Dom Pomocy Społecznej

Znak sprawy: DPS-DG. 282.10. 2019

Zapytanie ofertowe

dotyczy świadczenia usługi pralniczej


Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi pralniczej w 2020r. dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2019r. Poz 1843 z późn. zmianami/ zgodnie z art. 4. ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmitu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług pralniczych zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie z zastosowaniem dopuszczonych atestem PZH środków piorących i dezynfekujących oraz odbiór brudnej i dostawa czystej pościeli do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17, dostosowanym do tego celu transportem Wykonawcy i na jego koszt w godzinach od 7-14-tej od poniedziałku do piątku. Przedmiot zamówienia obejmuje dezynfekcję, pranie , maglowanie pościeli , dezynfekcję, pranie koców.

Termin świadczenia usługi od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. co 2 tygodnie – dzień zostanie ustalony z wybranym wykonawcą.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją usługi.

Warunki płatności - należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg formularza cenowego , stanowiącego załącznik nr 1 w formie pisemnej.

Oferta /zał. Nr 2/ winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 18.12.2019 r. do godz. 11-tej w siedzibie zamawiającego;

Dom Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 17 w opisanej kopercie , oferta cenowa na usługi pralnicze w 2020r.'' .

O wyborze oferty zamawiający poinformuje drogą elektroniczną Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsmakowpodhalanski.pl.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa – projekt umowy zał. Nr 3.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami : Małgorzata Stopa, tel. 338771494, 338773474, e-mail dpsmak@poczta.onet.pl


Maków Podhalański 9 grudnia 2019r.


Załączniki:

1. Formularz cenowy

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

4. Klauzula informacyjna

______________________________________________________________________________

Powiat Suski ul. Żeromskiego 17,

Ul. Kościelna 5B 34-220 Maków Podhalański

NIP 5521427933 tel/fax 33 8771494, 338773474

____________________________________________________________________________

POWIAT SUSKI

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ


Znak sprawy: DPS-DG.281.01.2019r. Maków Podhalański 9 grudnia 2019r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U z 2019r. poz 1843z późniejszymi zmianami/ na dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

O głoszenie o numerze 625618-N-2019 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.11.2019r.


Zadanie nr 1 – dostawa różnych produktów zbożowych i spożywczych w opakowaniach, przypraw, tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, przetworów, napojów, jajek

Liczba złożonych ofert 1

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska, ul Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

Przyznana punktacja w kryterium cena – 100 pkt.


Zadanie nr 2 - dostawa pieczywa

Liczba złożonych ofert 1

Wybrano ofertę złożoną przez Piekarnię S.C. Tadeusz Bierówka, Szymon Bierówka, 34-242 Łętownia 596

Przyznana punktacja w kryterium cena – 100 pkt.


Zadanie nr 3 – dostawa produktów mleczarskich

Liczba złożonych ofert 1

Wybrano ofertę złożoną przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską ''ROKITNIANKA'' z /s w Szczekocinach, o/Wadowicach, ul. Batorego 22, 34-100 Wadowice

Przyznana punktacja w kryterium cena – 100 pkt


Zadanie nr 4 – dostawa mięs i wędlin

Liczba otrzymanych ofert 2

Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ''LASKOPOL'' S.J Halina Dudek, Roman Dudek, ul. Tarnowska 8C, 34-600 Limanowa.

Przyznana punktacja w kryterium cena – 100 pkt.

Druga oferta złożona przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego HAŃDEREK Sp. J., ul. Nadbrzeżna 821, 43-374 Buczkowice

Przyznana punktacja w kryterium cena – 96,17 pkt


Zadanie nr 5 – dostawa drobiu, podrobów

Liczba złożonych ofert

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Przetwórstwa Drobiu ''MARICA'' Spółka Jawna J.M.E.K Wróbel, ul. Straconki 20, 43-300 Bielsko Biała

Druga oferta złożona przez Grupę Drobiarską DAKPOL sp. z o.o , spółka komandytowa Borowe, ul. Długa 185, 42-133 Węglowice

Przyznana punktacja w kryterium cena – 99,66 pkt

Trzecia oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ''LASKOPOL''S.J Halina Dudek, Roman Dudek , ul. Tarnowska 8C, 34-600 Limanowa

Przyznana punktacja w kryterium cena – 84,63 pkt.


Zadanie nr 6 – dostawa owoców, warzyw, ziemniaków i podobych produktów

Liczba złożonych ofert 1

Wybrano ofertę złożoną przez Firmę Handlowo Usługową ''JACEK'' Jacek Sala, ul. Wolności 123, 34-220 Maków Podhalański

Przyznana punktacja w kryterium cena – 100 pkt


Zadanie nr 7 – dostawa produktów głęboko mrożonych

Liczba złożonych ofert 2

Wybrano ofertę złożoną przez SAMAR Sp. z o.o , ul. Tarnowska 113, 33-300 Nowy Sącz

Druga oferta złożona przez: LÓD- POL M.K Wisła S.J. ul. Wałowa 30, 34-100 Wadowice

Przyznana punktacja w kryterium cena – 92,78pkt


Zadanie nr 8 - dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych

Liczba złożonych ofert 1

Wybrano ofertę złożoną przez LÓD-POL S.J. MK Wisła, ul. Wałowa 30, 34-100 Wadowice

Przyznana punktacja w kryterium cena – 100 pkt.


Zgodnie z art. 94, ust 1 pkt 2 umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert – zawiadomienie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Dyrektor

mgr Agata Kopacz


____________________________________________________________________

Zgodnie z art 86, ust 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

 na dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w okresie od 1.01.2020r. - 31.12.2020r.

zostały złożone oferty przez.

 

Zadanie nr 1 – dostawa różnych produktów spożywczych – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ''POLARIS"  Małgorzata Gruszczyńska , ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz, cena oferty 45982,78zł

 

Zadanie nr 2 – dostawa pieczywa - Piekarnia S.C Tadeusz Bierówka, Szymon Bierówka 34-242 Łętownia 596 cena oferty 31180,15zł

 

Zadanie nr 3 – dostawa artykułów mleczarskich – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska "ROKITNIANKA" z/sw Szczekocinach, o/Wadowice, ul. Batorego 22, 34-100 Wadowice, cena oferty 41676,60zł.

 

Zadanie nr 4 – dostawa mięsa i artykułów mięsnych – Zakład Przetwórstwa Mięsnego HAŃDEREK spółka jawna , ul. Nadbrzeżna 821, 43-374 Bucvzkowice, cena oferty 75536,57zł

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ''LASKOPOL" Halina Dudek, Roman Dudek   spółka jawna, ul. Tarnowska 8C, 34-600 Limanowa cena oferty 72642,80zł

 

Zadanie nr 5 – dostawa drobiu i podrobów – Zakład Przetwórstwa Drobiu ''MARICA'' Sp. .J. J.M.E.K Wróbel, ul. Straconki 20, 43-300 Bielsko Biała cena oferty 10533,39zł

- Grupa Drobiarska DAKPOL Sp. z o.o , spólka komand. Borowe, ul. Długa 185, 42-133 Węglowice, cena oferty – 10569,30zł.

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ''LASKOPOL'' Halina Dudek, Roman Dudek Spółka jawna, ul. Tarnowska 8C, 34-600 Limanowa cena oferty 12445,68zł

 

Zadanie nr 6 – dostawa warzyw, owoców, ziemniaków – F.H.U "JACEK" Jacek Sala, ul. Wolności 123, 34-220 Maków Podhalański cena oferty- 66156,65zł

 

Zadanie nr 7 – dostawa produktów mrożonych - SAMAR Spółka z o. o, ul.Tarnowska 113, 33-300 Nowy Sącz, cena oferty 5826,66zł

- LÓD – POL M.K. Wisła Spółka Jawna, ul. Wałowa 30, 34-100 Wadowice cena oferty 6279,85zł

 

Zadanie nr 8 – dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych – LÓD-POL M.K. Spółka Jawna , ul. Wałowa 30, 34-100 Wadowice

 

Zamawiający przeznacza na realizacje w/w zamówienia kwotę 290000,00zł

 

Wyżej wymienionych wzywa się do złożenie w terminie 3 dni oświadczenia /załącznik nr 13 do SIWZ/ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca, który złożył we wskazanym wyżej postępowaniu ofertę. 

__________________________________________________________________

Sprostowanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r


W/W specyfikacji ulega zmianie załącznik nr 1 – dostawa róznych produktów zbożowych i spożywczych w opakowaniach, tłuszczów zwierzęcych i roslinnych, przetworów, napojów, jajek


Zmiana polega na dodaniu dodatkowej poz.

Nr 83 Oliwa z oliwek w ilości 10 litrów


oraz zmniejszeniu ilości oleju rafinowanego rzepakowego w poz 15 z 300 litrów na 290 litrów


_____________________________________________________________________________
Ogłoszenie nr 625618-N-2019 z dnia 2019-11-21 r.

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim: Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim z podziałem na 8 zadań w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie