Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.05.2018

na dostawę wózka transportowo kąpielowego

do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu została wybrana oferty firmy:

FORMED Sp. z o.o , Spółka Komandytowa , ul. Leśnianka 97, 34-300 Żywiec

W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu, ofertowym.


Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.06.2017

na dostawę i montaż przemysłowej pralnicowirówki i suszarki 

w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Zadanie dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu

została wybrana oferta firmy:

Fabryki Maszyn Pralniczych PRAMAZUT Sp. z o.o, ul. Lotnicza 60A, 26-01 Masłów

W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.Dyrektor

mgr Agata Kopacz


    POWIAT SUSKI

           DOM POMOCY SPOŁECZNEJ        

                                                

 

Znak sprawy: DPS-DG.282.06.2018

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

    na dostawę i montaż przemysłowej pralnicowirówki i suszarki  w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim Podhalańskim

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

 

                                                      I Nazwa i adres zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul.Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański

 

                                                     II Tryb udzielenia zamówienia

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2018r, poz 1986 z późniejszymi zmianami/ zgodnie z art 4, ust 8 wyżej powołanej ustawy.

                                                      III Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż przemysłowej pralnicowirówki i suszarki w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zapytania 

                                                       IV Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać do dnia 10.12.2018r. 

                                                        V Warunki udziału

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania niezbednej wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej                                                         

                                                        VI Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu oferta zał. Nr 2 do niniejszego zapytania.

Do oferty należy dodać zdjęcie artykuł€.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika należy pełnomocnictwo załączyć do oferty w formie oryginału.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

-- wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /załącznik nr 3/ 

                                             VII   Opis sposobu obliczania ceny, kryterium wyboru oferty

Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

Cena oferty powinna zawierać

- określenie ceny netto i brutto za dostawę   wraz z montażem pralnico suszarki.

- obowiązujacy podatk VAT

Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

Kryterium wyboru oferty – cena – 80%  

-Warunki gwarancji/serwisu – czas trwania gwarancji w miesiącach – 20%

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.                                           

                                          VIII Miejsce, termin składania ofert, wybór wykonawcy

Wypełnioną i podpisaną przez osoby upoważnione ofertę można przesłać lub składać osobiście na adres; Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański do dnia 31.10.2018r.do godz 12-tej.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuję e-mailem Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej: www.dpsmakowpodhalanski.pl.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza podpisał umowę na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym wg wzoru umowy stanowiący załącznik nr 4.

Termin podpisania umowy po otrzymaniu środków od Wojewody.

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Małgorzata Stopa, tel 33 8771494,

e-mail; dpsmak@poczta.onet.pl.   w godz. 7-15-tej od poniedziałku do piątku. 

Maków Podhalański dnia 25 października 2018r. 

Załączniki

Zał. Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 2 - formularz ofertowy

Zał. Nr 3 - oświadczenie

Zał. Nr 4 - projekt umowy

Zał. Nr 5 - klauzula informacjyjna RODO 

                                                                                                 

                                                                                              Dyrektor

                                                                                               mgr Agata Kopacz


Powiat Suski                                                                       Ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański

Ul. Kościelna 5B                                                                 tel/fax 33 8771494, 33 8773474

NIP 552147933

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                              

POWIAT SUSKI

           DOM POMOCY SPOŁECZNEJ          

                                              

 

Znak sprawy: DPS-DG.282.05.2018 

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

    na dostawę wózka transportowo kąpielowego do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim Podhalańskim

 

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

 

                                                      I Nazwa i adres zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul.Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański

 

                                                     II Tryb udzielenia zamówienia

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2018r, poz 1986 z późniejszymi zmianami/ zgodnie z art 4, ust 8 wyżej powołanej ustawy.

                                                      III Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka transportowo kąpielowego do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zapytania

 

                                                      IV Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać do dnia 10.12.2018r.

 

                                                        V Warunki udziału

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

                                                         

                                                        VI Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu oferta zał. Nr 2 do niniejszego zapytania

Do oferty należy dodać zdjęcie artykułu.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika należy pełnomocnictwo załączyć do oferty w formie oryginału.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

-- wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu /załącznik nr 3/

 

                                             VII   Opis sposobu obliczania ceny, kryterium wyboru oferty

Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

Cena oferty powinna zawierać

- określenie ceny netto i brutto za dostawę wózka transportowo kąpielowego

- obowiązujący podatk VAT

Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

Kryterium wyboru oferty – cena – 100%    

 

                                           

                                          VIII Miejsce, termin składania ofert, wybór wykonawcy

Wypełnioną i podpisaną przez osoby upoważnione ofertę można przesłać lub składać osobiście na adres; Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański do dnia 31.10.2018r. do godz 12-tej.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

O wyborze Wykonawcy Zamawiający poinformuję e-mailem Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej: www.dpsmakowpodhalanski.pl.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza podpisał umowę na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym wg wzoru umowy stanowiący załącznik nr 4 .

Termin podpisania umowy po otrzymaniu środków od Wojewody.

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Małgorzata Stopa, tel 33 8771494,

e-mail; dpsmak@poczta.onet.pl.   w godz. 7-15-tej od poniedziałku do piątku.

 

Maków Podhalański dnia 25 października 2018r.

 

Załączniki

Zał. Nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 2 - formularz ofertowy

Zał. Nr 3 - oświadczenie

Zał. Nr 4 - projekt umowy

Zał. Nr 5 - klauzula informacjyjna RODO

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                Dyrektor

                                                                                                                                        mgr Agata Kopacz 


Powiat Suski                                                                        Ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański

Ul. Kościelna 5B                                                                 tel/fax 33 8771494, 33 8773474

NIP 552147933