KOMUNIKAT
Począwszy od 18 kwietnia 2019r., nasz urząd, zgodnie z wymogami prawa ( obowiązek wdrożenia
Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) jest
gotowy do odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych (e-faktur ustrukturyzowanych)  w każdym
przypadku udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane.


______________________________________________________________

Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.03.2019
na wykonanie przeglądu technicznego rocznego budynków Domu Pomocy Społecznej w
Makowie Podhalańskim
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym
postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:
"Treger'' Projektowanie Konstrukcji Budowlanych, Nadzory, Przeglądy Arkadiusz Kłapa, ul.
Nowy Świat 6, 32-020 Wieliczka
Cena oferty brutto 984,00zł
W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

________________________________________________________________

Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.04.2019
na wykonanie przeglądu i pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach Domu Pomocy
Społecznej w Makowie Podhalańskim
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym
postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:
"Treger'' Projektowanie Konstrukcji Budowlanych, Nadzory, Przeglądy Arkadiusz Kłapa, ul.
Nowy Świat 6, 32-020 Wieliczka
Cena oferty brutto 1722,00zł
W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

___________________________________________________________________

POWIAT SUSKI
Dom Pomocy Społecznej
___________________________________________________________________
Znak sprawy : DPS-DG.282.03.2019
Zapytanie ofertowe
na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego budynków Domu Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17
Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
ul. Żeromskiego 17
34-220 Maków Podhalański
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu stanu technicznego budynków Domu Pomocy
Społecznej w rozumieniu art 62, ust 1 pkt 1 ustawy prawo budowlane /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z
późniejszymi zmianami/ z wyłączeniem branży elektrycznej, gazowej i kominiarskiej.
Z przeprowadzonych czynności należy sporządzić niezbędną dokumentację wraz z protokołami
osobno dla każdego z budynków.
Usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego muszą być wykonane zgodnie z
przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.
Przeglądy należy wykonać w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego i w
obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
Kontrole powinny zostać przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w
odpowiedniej specjalności.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi
uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Charakterystyka budynków:
- budynek A,B,C wraz z przewiązkami A-B i B- C / zespól 3 budynków połączony przewiązkami
komunikacyjnymi/ każdy budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne – powierzchnia użytkowa –
1374,24m²
- budynek D – 2 kodygnacje nadziemne – powierzchnia użytkowa 99,50m²
- budyne E Stołówka, kuchnia - 2 kondygnacje nadziemne – powierzchnia użytkowa – 303,20m²
Termin realizacji zamówienia: do dnia 14.06.2019r.
Warunki platności: należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21dni
od daty wystawienia faktury za wykonaną usługę.
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu oferta zał. Nr 1 do niniejszego zapytania
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
Do oferty należy dołączyć:
- kserokopię aktualnych uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez oferenta..
Kryteria wyboru oferty: cena – 100%
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 22. 05.2019r. do godz. 14-tej w siedzibie zamawiającego;
Dom Pomocy Społecznej , ul. Żeromskiego 17 , 34-220 Maków Podhalański w opisanej kopercie:
ofeta – przegląd budynków
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
O wyborze Wykonawcy zamawiający poinformuje e-mailem Wykonawców biorących udział w
postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej: www.dpsmakowpodhalanski.pl.
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa – projekt załącznik nr 2.
Osoba do kontaktu : Małgorzata Stopa, tel. 338771494, e-mail dpsmak@poczta.onet.pl
Maków Podhalański 14 maja 2019r.

Załączniki:
– formularz ofertowy
– umowa
– Klauzula informacyjna

_____________________________________________________________________________
Powiat Suski ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański
ul. Kościelna 5B tel/fax 33 8771494, 338773474
NIP 552147933


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POWIAT SUSKI
Dom Pomocy Społecznej
___________________________________________________________________
Znak sprawy : DPS-DG.282.04.2019
Zapytanie ofertowe
na wykonanie przeglądu i pomiarów instalacji elektrycznej /roczne/w budynkach Domu
Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17
Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
ul. Żeromskiego 17
34-220 Maków Podhalański
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu i pomiarów instalacji elektrycznej w
budynkach Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
Wybór Wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówiń publicznych /Dz. U z 2018r., poz 1986 z późn. zmianami/ zgodnie z art 4, ust 8 wyżej
powołanej ustawy.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznej
/przegląd roczny/: sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej instalacji i
urządzeń elektrycznych , badanie rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej,
sprawdzenie poprawności działania oświetlenia awaryjnego oraz wyłącznika głównego prądu i
wyłączników przeciwpożarowych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Makowie
Podhalańskim – zakres pomiarów określono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
W nawiązaniu do powyższego wskazujemy, że Wykonawca winien dokonać przeglądu zgodnie z
obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami, a także przy użyciu
urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm. /Wykonawca w protokole
winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane
urządzenie odpowiednich norm i przepisów/.
Do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy posiadający:
- ważne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglądów elektrycznych,
- posiadają aktualną, opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zapytania.
Dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej znajduje się u Zamawiającego w miejscu
wykonywania usługi.
Z przeprowadzonych czynności należy sporządzić niezbędną dokumentację wraz z protokołami
pomiarów osobno dla każdego z budynków./ 3 budynki/.
Protokół z pomiarów i prób powinien zawierać;
– nazwę firmy wykonującej pomiary i numer protokołu
– nazwę, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji, obwodów urządzeń i
aparatów
– rodzaj pomiarów i prób
– nazwisko osoby wykonującej pomiary i próby
– datę wykonania pomiarów i prób
– spis użytych przyrządów i ich numery
– tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów i prób oraz ich ocenę
– dane o warunkach przeprowadzenia pomiarów i prób
– wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów i prób
– datę następnych pomiarów i prób
Termin realizacji usługi: do dnia 14.06.2019r.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi
uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją usługi.
Warunki platności: należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21
dni od daty otrzymania faktury za wykonaną usługę.
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu oferta zał. Nr 2 do niniejszego zapytania
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
Do oferty należy dołączyć:
- kopię aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego E i D poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez oferenta
- kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez oferenta.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Kryteria wyboru oferty: cena – 100%
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 22.05.2019r. do godz. 14-tej w siedzibie zamawiającego;
Dom Pomocy Społecznej – , ul. Żeromskiego 17 , 34-220 Maków Podhalański w opisanej
kopercie , oferta – przeglądy elektryczne.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
O wyborze Wykonawcy zamawiający poinformuje e-mailem Wykonawców biorących udział w
postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej www dpsmakowpodhalanski.pl.
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa – projekt załacznik nr 3
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami : Małgorzata Stopa, tel. 338771494
e-mail dpsmak@poczta.onet.pl
Maków Podhalański 14.05.2019r.

Załączniki:
– zakres pomiarów
– formularz ofertowy
– projekt umowy
- klauzula informacyjna

_____________________________________________________________________________________
Powiat Suski ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański
ul. Kościelna 5B tel/fax 33 8771494, 338773474
NIP 55214

Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.02.2019

              na dostawę profesjonalnych środków do czyszczenia i dezynfekcji oraz rękawic w 2019r. dla Domu Pomocy społecznej w Makowie Podhalańskim

 

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu za najkorzystniejsze oferty zostały uznane:

 

Załącznik nr 1 - CITONET KRAKÓW Sp. z o.o , ul Gromadzka 52, 30-719 Kraków

 

Załącznik nr 2 - MATCHEM 200- Sp z o.o , ul. Hallerów 14B, 32-050 Skawina

 

Załącznik nr 3 -SYMED s.c. , ul. Kosynierów 7, 35-242 Rzeszów

 

W?w ferty spełniają wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

Oferta – firmy PROMED Grzgorz Mazurek , ul. Powstańców 50/9 , 31-422 Kraków- załacznik nr 1

został odrzucona - nie spełnia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym.

POWIAT SUSKI

           Dom Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                                                                                                                         

Nasz znak: DPS-DG. 282.02.2019

                                                                                                 

                                                            Zapytanie ofertowe

 

dotyczy sukcesywnej dostawy profesjonalnych środków do utrzymania czystości i dezynfekcji, oraz rękawic do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2019r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę profesjonalnych środków do utrzymania czystości i dezynfekcji   oraz rękawic w 2019r. do Domu Pomocy Społecznej.

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2018r. Poz. 1986 z późn. zmianami/ zgodnie   z art. 4. ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmitu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa profesjonalnych środków do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz rękawic do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17, transportem wykonawcy i na jego koszt w godzinach od 7-15 od poniedziałku do piątku.

Dostawy winny być realizowane w oryginalnych opakowaniach, 1 raz w miesiącu

Przewidywane ilości dostaw, oraz asortyment w okresie trwania umowy wyszczególnione zostały w załącznikach nr 1 ,2, 3.

Wraz z pierwszą dostawą należy dostarczyć karty charakterystyki wymagane dla poszczególnych środków.

W ramach dostaw profesjonalnych środków do utrzymania czystości i dezynfekcji Wykonawca zobowiązuje się przekazać nieodpłatnie w użyczenie /dzierżawę/ na czs trwania umowy

- 3 x dozownik 5 funkcyjny z możliwością tworzenia 5 różnych stężeń preparatów kompatybilnych oraz komplet butelek /do każdego dozownika / 0,6l z atomizerem do przygootowania roztworów

- 1 x dozownik 4 funkcyjny z możliwością 4 różnych stężeń preparatów kompatybilnych oraz komplet butelek 0,6l. Z atomizerem do przygotowania roztworów,

1 x dozownik 3 funkcyjny z możliwością tworzenia 3 róznych stężeń preparatów kompatybilnych oraz komplet butelek 0,6l z atomizerem do przygotowania roztworów.

Zamawiający w niektórych pozycjach określił przedmiot zamówienia wskazując producenta, ponieważ są to środki ogólnodostępne, których jakość została sprawdzona w latach poprzednich, a stosowanie tych środków nie powoduje alergii i uczuleń u mieszkańców DPS.

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2019r.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Warunki płatności - należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg tabeli asortymentowych, stanowiących załącznik nr 1 , 2, 3 w formie pisemnej, Oferta /zał.nr 4/ winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych zgodnie z załącznikami, każdy załącznik oceniany będzie osobno

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 31.01.2019r. do godz. 10-tej w siedzibie zamawiającego;

Dom Pomocy Społecznej – ul. Żeromskiego 17 w opisanej kopercie ,, oferta cenowa na dostawę środków czystości '

Informację o wyborze Wykonawcy zamawiający zamieści na stronie internetowej www.dpsmakowpodhalanski.pl.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. - /projekt umowy zał. nr 5/.

Zamawiający nie przewiduje zmiany cen netto w okresie trwania umowy.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami : Małgorzata Stopa, Alicja Weiss tel. 338771494. 338773474, e-mail: dpsmak@poczta.onet.pl.


Maków Podhalański 23 stycznia 2018r. 

Załączniki:

1 Formularze cenowe nr 1,2,3

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

4. Klauzula informacyjna 

_______________________________________________________________________________

Powiat Suski                                                                                     ul. Żeromskiego 17,

ul. Koscielna 5B                                                                               34-220 Maków Podhalański

NIP 5521427933                                                                               tel/fax 33 8771494, 338773474

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.01.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                         na dostawę pieluchomajtek

                          dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim   

                   

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu   została wybrana oferty firmy:

CITONET – KRAKÓW, ul Gromadzka 52, 30-719 Kraków

W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym

                                                                                                                                                 -                                        _______________________________________________________________________________


                            POWIAT SUSKI

           Dom Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                        

Nasz znak: DPS-DG. 282.01.2019                                                                                                    

                                                            Zapytanie ofertowe

dotyczy dostawy pieluchomajtek do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę pieluchomajtek w 2019 r. do Domu Pomocy Społecznej.

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2018 r. poz 1986 z późn. zmianami/ zgodnie   z art. 4. ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieluchomajtek do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17 , transportem wykonawcy i na jego koszt w godz. 7-15-tej od poniedziałku do piątku.

Wykonawca dostarczy towar oznakowany CE, objęty odpowiednimi atestami, spełniający wymogi norm jakościowych i technologii produkcji określonych w Polskich Normach oraz normyISO w zakresie chłonności.

Dostawy winny być realizowane przystosowanym do tego celu transportem w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z wystawionymi zleceniami, 1 raz na 2 miesiąc. Wykonawca odbiera od Zamawiającego indywidualne dokumenty mieszkańca /zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze/.

Przewidywana wielkość dostaw, rodzaj zamawianych środków w okresie trwania umowy wyszczególnione zostały w załączniku nr 1.

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Warunki płatności - należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg tabeli asortymentowych, stanowiących załącznik nr 1 w formie pisemnej, Oferta /zał. Nr 2/ winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 15.01.2019 r. do godz. 10-tej w siedzibie zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej – ul. Żeromskiego 17 w opisanej kopercie ,, oferta cenowa na dostawę pieluchomajtek''.

O wyborze Wykonawcy zamawiający poinformuje e-mailem Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsmakowpodhalanski.pl

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.- projekt umowy zał. Nr 3

Zamawiający nie przewiduje zmiany cen netto w okresie trwania umowy.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami : AlicjaWeiss ,Małgorzata Stopa, tel. 338771494. 338773474 e-mail dpsmak@poczta.onet.pl

 

Maków Podhalański 7 stycznia 2019 r.

 

Załączniki:

1. Tabela asortymentowa

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

4. Klauzula informacyjna

______________________________________________________________________________

Powiat Suski                                                                                                 ul. Żeromskiego 17

ul. Kościelna 5B                                                                                           34-220 Maków Podhalański

NIP 5521427933                                                                                           rel/fax 338771494, 338773474

             

Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.09.2018

na świadczenie usługi w zakresie konserwcji i przeglądu uządzeń

dźwigowych w 2019r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postepowaniu

została wybrana oferta firmy:

DŹWIG SERWIS s.c Grzegorz Gach i Łukasz Gach, 34-324 Lipowa 1440

W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym i cenowo jest najkorzystniejsza.


Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.07.2018

dotyczu świadczenia usługi pralniczej w 2019r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postepowaniu

została wybrana oferta firmy:

PRALZAG Jakub Zagórowski, ul. Pigonia 4, 31 223 Kraków

W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.08.2018

dotyczy remntu łazienek

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postepowaniu została wybrana oferty firmy:

Zakład Instalacyjny CO, GAZ. WOD KAN, Usługi Budowlane Michał Świerkosz , ul. Wolności 201, 34-220 Maków Podhalański.

W/W oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym

                       POWIAT SUSKI

           DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Znak sprawy: DPS-DG.281.01.2018r.                               Maków Podhalański 6 grudnia 2018r. 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U z 2018r. Poz 1986z późniejszymi zmianami/ na dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznejw Makowie Podhalańskim w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

O głoszenie o numerze 652916-N-2018   zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.11.2017r.

 

Zadanie nr 1 – dpstawa różnych produktów zbożowych i spożywczych w opakowaniach, przypraw, olejów, tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, przetworów, napojów, jajek

Liczba złożonych ofert 2

Wybrano ofertę z najniższą ceną złożoną przez Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska, ul Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

Przyznana punktacja w kryterium cena – 100 pkt.

Druga oferta złożona przez LÓD-POL Spółka Jawna, S. Strzeżoń, B. Madej, ul. Wałowa 30, 34-100 Wadowice

Przyznana punktacja w kryterium cena - 90,15pkt 


Zadanie nr 2 - dostawa pieczywa

Liczba złożonych ofert 2

Wybrano ofertę złożoną przez Piekarnię S.C. Tadeusz Bierówka, Szymon Bierówka, 34-242 Łętownia 596

Przyznana punktacja w kryterium cena – 100 pkt.

Druga oferta złożona przez Gminną Spółdzielnię ''Samopomoc Chłopska"" , ul. Rynek 1, 34-220 Maków Podhalański

Przyznana punktacja w kryterium cena – 60,39 pkt

 

Zadanie nr 3 – dostawa produktów mleczarskich

Liczba złożonych ofert 1

Wybrano ofertę złożoną przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską ''ROKITNIANKA'' z /s w Szczekocinach, o/Wadowicach, ul. Batorego 22, 34-100 Wadowice

Przyznana punktacja w kryterium cena – 100 pkt

 

Zadanie nr 4 – dostawa mięs i wędlin

Liczba otrzymanych ofert 2

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego HAŃDEREK Sp. J., ul.

Nadbrzeżna 821, 43-374 Buczkowice

Przyznana punktacja w kryterium cena – 100 pkt.

Druga oferta złożona przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego BŁACHUT ul. Stolarska 11, 34-300 Żywiec

Przyznana punktacja w kryterium cena – 92,68 pkt.

 

Zadanie nr 5 – dostawa drobiu, podrobów

Liczba złożonych ofert 2

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Przetwórstwa Drobiu ''MARICA'' Spółka Jawna J.M.E.K Wróbel, ul. Straconki 20, 43-300 Bielsko Biała

Przyznana punktacja w kryterium cena – 100 pkt.

Druga oferta złożona przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego BŁACHUT, ul. Stolarska 11, 34-300 Żywiec

Przyznana punktacja w kryterium cena – 79,13 pkt.

 

Zadanie nr 6 – dostawa owoców, warzyw, ziemniaków i podobych produktów

Liczba złożonych ofert 1

Wybrano ofertę złożoną przez Firmę Handlowo Usługową ''JACEK'' Jacek Sala , ul. Wolności 123, 34-220 Maków Podhalński

Przyznana punktacja w kryterium cena – 100 pkt

 

Zadanie nr 7 – dostawa produktów głęboko mrożonych

Liczba złożonych ofert 3

Wybrano ofertę złożoną przez SAMAR Sp. z o.o, ul.Tarnowska 118, 33-300 Nowy Sącz

Przyznana punktacja w kryterium cena - 100pkt

Druga oferta złożona przez Firmę Handlowo Usługową GALLOD -HURT, Bronisław Kłósek

32-733 Trzciana, Leszczyna 159

Oferta została odrzucona na podst. Art 89 ust1 pkt.2 – treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Trzecia oferta złożona przez LÓD-POL S.J. Sstrzeżoń, B. Madej, ul. Wałowa 30, 34-100 Wadowice.

Przyznana punktacja w kryterium cena – 84,47 pkt.

 

Zadanie nr 8 - dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych

Liczba złożonych ofert 2

Wybrano ofertę złożoną przez LÓD-POL S.J. S. Strzeżoń, B. Madej, ul. Wałowa 30, 34-100 Wadowice

Przyznana punktacja w kryterium cena – 100pkt.

Druga oferta złożona przez Firmę Handlowo Usługową GALLOD-HURT, Bronisław Kłósek , 32-733 Trzciana, Leszczyna 159

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89, ust 1 pkt 2 - - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

 

Zgodnie z art. 94, ust 1 pkt 2 umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert – zawiadomienie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

                                                                                           Dyrektor

                                                                                          mgr Agata Kopacz

----------------------------------------------------------------------------------------------------

      POWIAT SUSKI 

      Dom Pomocy Społecznej

___________________________________________________________________                                                                                                                                          Nasz znak: DPS-DG.282.09.2018                                                                  

                                                 ZAPYTANIE OFERTOWE

                                  dotyczy konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych

                 

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U z 2018r. Poz.1986 z późniejszymi zmianami/ zgodnie z art. 4 ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do konserwacji urządzeń dźwigowych w zakresie ustalonym dokumentacją techniczno ruchową i instrukcją konserwacji dźwigów oraz stosownymi przepisami UDT o budowie i eksploatacji dżwigów a także:

– wykonanie pomiarów oporności izolacji obwodów,

– wykonanie pomiarów skuteczności zerowania urządzeń podlegających ochronie,

– prowadzenie dziennika konserwacji dżwigów

– zapewnienie prawidłowej pracy dżwigów,

– zapewnienie sprawności całego osświetlenia kabin i przycisków sterujących

Wykaz dżwigów przeznaczonych do konserwacji:

– Dżwig osobowy -   udźwig 630kg, ilość przystanków 3

– Dźwig osobowy -   udźwig 630kg, ilość przystanków 3

– Dźwig towarowy - typ DALEZ, udżwig 100kg, ilość przystanków 2

– Platforma – dżwig dla niepełnosprawnych – udźwig 225kg

W cenę miesięcznego ryczałtu za świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia należy wliczyć wszelkie koszty związane z konserwacją, przeglądami i dojazdami w celu wykonania konserwacji, a także koszty bieżących materiałów konserwacyjnych takich jak: oleje, smary, żarówki, bezpieczniki, instrukcje obsługi oraz cenę wykonania wymaganych pomiarów elektrycznych.

Ponadto Wykonawca udostępni numer telefonu, pod którym Zamawiający będzie zglaszał wszelkie nieprawidłowości w działaniu dźwigów, awarie, uwięzienie osób w dźwigu- telefon będzie czynny całą dobę.

Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2019r. do 31.12.2019r.

Warunki płatności: należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Kryteria wyboru oferty: cena 100%

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 14.12.2018r. do godz. 11-tej w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej – ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalński w opisanej kopercie ,,oferta - - konserwacja wind ''.

O wyborze oferty zamawiający poinformuje e-mailem Wykonawców bioracych udział w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej: www.dpsmakowpodhalanski.pl.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa – projekt umowy zał. nr 2. do niniejszego zapytania.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest : Małgorzata Stopa, tel.338771494, 338773474, e-mail dpsmak@poczta.onet.pl

 

Maków Podhalański 6 grudnia 2018r. 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy            

3. Klauzula informacyjna                                                                                

                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                        mgr Agata Kopacz

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POWIAT SUSKI

                                                       Dom Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                       Znak sprawy: DPS-DG. 282.08. 2018     

                                                                                                                                                                                       

                                                         Zapytanie ofertowe                                                                                                                                                                                                                  dotyczy remontu łazienek

 

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu łazienek.

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2018r. Poz 1986 z późn. zmianami/ zgodnie   z art. 4. ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont 8 łazienek /likwidacja brodzików/ w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

Opis i zakres robót określony jest w przedmiarze robót

Termin realizacji wykonania robót do 27.12.2018r. 

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją wykonania robót..

Warunki płatności - należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 7dni od daty wystawienia faktury.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego , stanowiącego załącznik nr 1 w formie pisemnej na podstawie przedmiaru robót

Oferta   winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 6.12.2018 r. do godz. 10-tej w siedzibie zamawiającego;

Dom Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 17 w opisanej kopercie , oferta -remont łazienek

O wyborze oferty zamawiający poinformuje e-mailem Wykonawców biorących udział w postępowaniu   oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsmakowpodhalanski.pl.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa – projekt umowy zał. Nr 3.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami : Małgorzata Stopa, tel. 338771494, 338773474, e-mail dpsmak@poczta.onet.pl

 

Maków Podhalański 29 listopada 2018r.

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Przedmiar robót

3 Projekt umowy

4. Klauzula informacyjna

_______________________________________________________________________________

Powiat Suski                                                                                         ul. Żeromskiego 17,

Ul. Kościelna 5B                                                                             34-220 Maków Podhalański

NIP 5521427933                                                                                   tel/fax 33 8771494, 338773474

_______________________________________________________________________________ 

                              POWIAT SUSKI

                      Dom Pomocy Społecznej

Znak sprawy: DPS-DG. 282.07. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    Zapytanie ofertowe

                                       dotyczy świadczenia usługi pralniczej

 

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi pralniczej w 2018 r. dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2018 r. Poz 1986 z późn. zmianami/ zgodnie   z art. 4. ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług pralniczych zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi obowiązującymi w tym zakresie z zastosowaniem dopuszczonych atestem PZH środków piorących i dezynfekujących oraz odbiór brudnej i dostawa czystej pościeli do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17, dostosowanym do tego celu transportem Wykonawcy i na jego koszt w godzinach od 7-14-tej od poniedziałku do piątku. Przedmiot zamówienia obejmuje dezynfekcję, pranie , maglowanie pościeli , dezynfekcję, pranie kocy

Termin świadczenia usługi od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. co 2 tygodnie – dzień zostanie ustalony z wybranym wykonawcą.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją usługi.

Warunki płatności - należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg formularza cenowego , stanowiącego załącznik nr 1 w formie pisemnej.

Oferta /zał. Nr 2/ winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 12.12.2018 r. do godz. 11-tej w siedzibie zamawiającego;

Dom Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 17 w opisanej kopercie , oferta cenowa na usługi pralnicze w 2019r.'' .

O wyborze oferty zamawiający poinformuje e-mailem Wykonawców biorących udział w postępowaniu   oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsmakowpodhalanski.pl.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa – projekt umowy zał. Nr 3.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami : Małgorzata Stopa, tel. 338771494, 338773474, e-mail dpsmak@poczta.onet.pl

 

Maków Podhalański 29 listopada 2018r.

 

Załączniki:

1. Formularz cenowy

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

4. Klauzula informacyjna

______________________________________________________________________________

Powiat Suski                                                                                        ul. Żeromskiego 17,

Ul. Kościelna 5B                                                                             34-220 Maków Podhalański

NIP 5521427933                                                                                   tel/fax 33 8771494, 338773474
_______________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie nr 652916-N-2018 z dnia 2018-11-26 r.

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim: Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim z podziałem na 8 zadań w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, krajowy numer identyfikacyjny 7060977800000, ul. ul. Żeromskiego 17 , 34200   Maków Podhalański, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8771494, 8773474, e-mail dpsmak@poczta.onet.pl, faks 033 8771494, 8773474.
Adres strony internetowej (URL): www.dpsmakowpodhalanski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne