Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.03.2018

              na wykonanie przeglądu i pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

 

 

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

"Treger'' Projektowanie Konstrukcji Budowlanych, Nadzory, Przeglądy Arkadiusz Kłapa, ul. Nowy Świat 6, 32-020 Wieliczka  

Cena oferty brutto 1476,00zł        

W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.


Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.04.2018

              na wykonanie przeglądu technicznego rocznego budynków   Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

 

 

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

"Treger'' Projektowanie Konstrukcji Budowlanych, Nadzory, Przeglądy Arkadiusz Kłapa, ul. Nowy Świat 6, 32-020 Wieliczka  

Cena oferty brutto 984,00zł        

W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.
POWIAT SUSKI

Dom Pomocy Społecznej ___________________________________________________________________

Znak sprawy : DPS-DG.282.03.2018

Zapytanie ofertowe

na wykonanie przeglądu i pomiarów instalacji elektrycznej /roczne/w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Żeromskiego 17

34-220 Maków Podhalański

zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu i pomiarów instalacji elektrycznej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Wybór Wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2017r., poz 1579 z późn. zmianami/ zgodnie z art 4, ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznej /przegląd roczny/: sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej instalacji i urządzeń elektrycznych , badanie rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej, sprawdzenie poprawności działania oświetlenia awaryjnego oraz wyłącznika głównego prądu i wyłączników przeciwpożarowych w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim – zakres pomiarów określono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

W nawiązaniu do powyższego wskazujemy, że Wykonawca winien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa i norm. /Wykonawca w protokole winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenie odpowiednich norm i przepisów/.

Do niniejszego zapytania ofertowego mogą przystąpić Wykonawcy posiadający:

- ważne uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe w zakresie przeglądów elektrycznych,

- posiadają aktualną, opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zapytania.

Dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej znajduje się u Zamawiającego w miejscu wykonywania usługi.

Z przeprowadzonych czynności należy sporządzić niezbędną dokumentację wraz z protokołami pomiarów osobno dla każdego z budynków./ 3 budynki/.

Protokół z pomiarów i prób powinien zawierać;

 • nazwę firmy wykonującej pomiary i numer protokołu

 • nazwę, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji, obwodów urządzeń i aparatów

 • rodzaj pomiarów i prób

 • nazwisko osoby wykonującej pomiary i próby

 • datę wykonania pomiarów i prób

 • spis użytych przyrządów i ich numery

 • tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów i prób oraz ich ocenę

 • dane o warunkach przeprowadzenia pomiarów i prób

 • wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów i prób

 • datę następnych pomiarów i prób

Termin realizacji usługi: do dnia 9.06.2018r.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją usługi.

Warunki płatności: należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury za wykonaną usługę.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu oferta zał. Nr 2 do niniejszego zapytania

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

Do oferty należy dołączyć:

- kopię aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego E i D poświadczoną za zgodność z oryginałem przez oferenta

- kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez oferenta.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 25.05.2018r. do godz. 14-tej w siedzibie zamawiającego;

Dom Pomocy Społecznej – , ul. Żeromskiego 17 , 34-220 Maków Podhalański w opisanej kopercie , oferta – przeglądy elektryczne.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

O wyborze Wykonawcy zamawiający poinformuje e-mailem Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej www dpsmakowpodhalanski.pl.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa – projekt załącznik nr 3

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami : Małgorzata Stopa, tel. 338771494 w godz. 7-15-tej od poniedziałku do piątku


Maków Podhalański 16.05.2018r.Załączniki:


zakres pomiarów

 • formularz ofertowy

 • projekt umowy
_____________________________________________________________________________________

Powiat Suski ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański

ul. Kościelna 5B tel/fax 33 8771494, 338773474

NIP 552147933POWIAT SUSKI

Dom Pomocy Społecznej ___________________________________________________________________

Znak sprawy : DPS-DG.282.04.2018

Zapytanie ofertowe

na wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego budynków Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17Zamawiający Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Żeromskiego 17

34-220 Maków Podhalański


Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu stanu technicznego budynków Domu Pomocy Społecznej w rozumieniu art 62, ust 1 pkt 1 ustawy prawo budowlane /Dz. U. z 2017r. Poz. 1332 z późniejszymi zmianami/ z wyłączeniem branży elektrycznej, gazowej i kominiarskiej.

Z przeprowadzonych czynności należy sporządzić niezbędną dokumentację wraz z protokołami osobno dla każdego z budynków.

Usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego muszą być wykonane zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.

Przeglądy należy wykonać w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego i w obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Kontrole powinny zostać przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Charakterystyka budynków:

- budynek A,B,C wraz z przewiązkami A-B i B- C / zespól 3 budynków połączony przewiązkami komunikacyjnymi/ każdy budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne – powierzchnia użytkowa – 1374,24m²

- budynek D – 2 kondygnacje nadziemne – powierzchnia użytkowa 99,50m²

- budynek E Stołówka, kuchnia - 2 kondygnacje nadziemne – powierzchnia użytkowa – 303,20m²

Termin realizacji zamówienia: do dnia 23.06.2018r.

Warunki płatności: należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21dni od daty wystawienia faktury za wykonaną usługę.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na formularzu oferta zał. Nr 1 do niniejszego zapytania

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

Do oferty należy dołączyć:

- kserokopię aktualnych uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności poświadczoną za zgodność z oryginałem przez oferenta..

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 25. 05.2018r. do godz. 14-tej w siedzibie zamawiającego;

Dom Pomocy Społecznej , ul. Żeromskiego 17 , 34-220 Maków Podhalański w opisanej kopercie: oferta – przegląd budynków

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

O wyborze Wykonawcy zamawiający poinformuje e-mailem Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej: www.dpsmakowpodhalanski.pl.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa – projekt załącznik nr 2.

Osoba do kontaktu : Małgorzata Stopa, tel. 338771494 w godz. 7-15-tej od poniedziałku do piątku


Maków Podhalański 16 maja 2018r.


Załączniki:

 • formularz ofertowy

 • umowa_____________________________________________________________________________________

Powiat Suski ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański

ul. Kościelna 5B tel/fax 33 8771494, 338773474

NIP 552147933
Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.02.2018

na dostawę węgla do Domu Pomocy Społecznej

w Makowie Podhalańskim

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta;

Przedsiębiorstwa Handlowo Transportowego

WĘGLOMAR Maryla Osika

ul. Krótka 4

32-543 Lgota

W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.


Dyrektor

mgr Agata Kopacz
POWIAT SUSKI


Dom Pomocy SpołecznejNasz znak: DPS-DG. 282.02.2018


Zapytanie ofertowe

dotyczy: dostawy węgla do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę węgla.

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2017r. Poz.1579 późn. zmianami/ zgodnie z art. 4. ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego orzech średni II/ do palenia w piecu kuchennym w szacunkowej ilości 15 ton do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17 .

Charakterystyka węgla: wartość opałowa – min 25000KJ/kg,- wymiar ziarna 50mm – 25mm, zawartość popiołu do 7%, zawartość siarki maks. do 0,9%, zawartość wilgoci maks. 10% , gwarancja jakości, wartości kalorycznej winna być potwierdzona świadectwem jakości wystawionym przez producenta.

Jednorazowa dostawa węgla będzie nie mniejsza niż 5 ton.

Termin dostawy - od daty podpisania umowy do 31.12.2018r.

Warunki płatności - należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 w formie pisemnej.

winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

Kryteria wyboru oferty: cena brutto – 100%

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją dostawy /cena winna obejmować cenę węgla i koszty dowozu , załadunku i rozładunku/.

Miejsce i termin składania ofert: do 19.02.2018r. do godz. 10-tej w siedzibie zamawiającego;

Dom Pomocy Społecznej – ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański w opisanej kopercie ,, oferta cenowa na dostawę węgla ''

O wyborze Wykonawcy zamawiający poinformuje e-mailem Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsmakowpodhalanski.pl

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa – projekt umowy zał. Nr 2.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami : Małgorzata Stopa, tel. 338771494.

Maków Podhalański 8.02.2017r.


Załączniki:

1. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

____________________________________________________________________________________

Powiat Suski Dom Pomocy Społecznej

ul. Kościelna 5B ul. Żeromskiego 17

34-200 Sucha Beskidzka 34-220 Maków Podhalański

NIP 5521427933
Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.01.2018

na dostawę środków czystości, środków dezynfekcyjnych , rękawic nitrylowych dla Domu Pomocy Społecznej

w Makowie Podhalańskim

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie

Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy;


Załącznik nr 1 – dostawa środków czystości

PROMED S.C Urszula Prochal, Karolina Oleksy

ul. Saska 27 ,30-720 Kraków


Załącznik nr 2 – dostawa środków dezynfekcyjnych

PROMED S.C Urszula Prochal, Karolina Oleksy

ul. Saska 23, 30-720 Kraków


Załącznik nr 3 – dostawa rękawic nitrylowych bezpudrowych

PROMED S.C Urszula Prochal, Karolina Oleksy

ul. Saska 27, 30-720 Kraków


W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu, ofertowym.

Dyrektor

mgr Agata Kopacz
POWIAT SUSKI

Dom Pomocy Społecznej

Nasz znak: DPS-DG. 282.01.2018

Zapytanie ofertowe


dotyczy sukcesywnej dostawy środków czystości , środków dezynfekcyjnych , rękawic nitrylowych do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w 2018r.

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę środków czystości, środków dezynfekcyjnych i rękawic nitrylowych w 2018r. do Domu Pomocy Społecznej.

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2017r. Poz. 1579 z późn. zmianami/ zgodnie z art. 4. ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości, środków dezynfekcyjnych i rękawic do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17, transportem wykonawcy i na jego koszt w godzinach od 7-15 od poniedziałku do piątku.

Dostawy winny być realizowane w oryginalnych opakowaniach, 1 raz w miesiącu

Przewidywane ilości dostaw, oraz asortyment w okresie trwania umowy wyszczególnione zostały w załącznikach nr 1 ,2, 3.

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2018r.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Warunki płatności - należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg tabeli asortymentowych, stanowiących załącznik nr 1 , 2, 3 w formie pisemnej, Oferta /zał.nr 4/ winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych zgodnie z załącznikami, każdy załącznik oceniany będzie osobno

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 18.01.2018r. do godz. 10-tej w siedzibie zamawiającego;

Dom Pomocy Społecznej – księgowość, ul. Żeromskiego 17 w opisanej kopercie ,, oferta cenowa na dostawę środków czystości ''.

O wyborze Wykonawcy zamawiający poinformuje e-mailem Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsmakowpodhalanski.pl.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. - /projekt umowy zał. nr 5/.

Zamawiający nie przewiduje zmiany cen netto w okresie trwania umowy.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami : Małgorzata Stopa, tel. 338771494. 338773474, e-mail dpsmak@poczta.onet.pl.Maków Podhalański 9 stycznia 2018r.


Załączniki:

1 Formularze cenowe nr 1,2,3

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

____________________________________________________________________________________

Powiat Suski ul. Żeromskiego 17,

ul. Kościelna 5B 34-220 Maków Podhalański

NIP 5521427933 tel/fax 33 8771494, 338773474
Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.13.2017

na dostawę leków i środków opatrunkowych dla Domu Pomocy Społecznej

w Makowie Podhalańskim

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu wybrano ofertę; HYGIEIA Chojnacki Sp. J. ul. Dobrego Pasterza 67, 31-416 Kraków

W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu, ofertowym.

Dyrektor

mgr Agata Kopacz
Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.12.2017

na świadczenie usługi w zakresie konserwacji, przeglądu i napraw bieżących systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy;

GORE-TECH Zofia Rudnicka , ul. Krakowska, 43-300 Bielsko Biała

W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu, ofertowym – cena oferty 1728zł

Dyrektor

mgr Agata Kopacz
POWIAT SUSKI

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Nasz znak: DPS-DG. 282.13.2017

Zapytanie ofertowe

dotyczy dostawy leków oraz środków opatrunkowych do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza do złożenia oferty na dostawę leków i środków opatrunkowych do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2017r. poz .1579 z późn. zmianami/ zgodnie z art. 4. ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków w ramach realizacji recept mieszkańców i środków opatrunkowych wykazanych w zał. nr 1 do niniejszego zapytania do Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17, transportem wykonawcy i na jego koszt 2 razy w tygodniu.

Antybiotyki oraz leki, które trzeba podać niezwłocznie wypisane mogą być w każdym innym dniu i przekazane do apteki. Gdy wykonawca nie będzie w stanie zrealizować recepty na bieżąco Zamawiający zastrzega sobie prawo ich realizacji w innej aptece.

Podane ilości są ilościami szacunkowymi wynikającymi z zakupionych ilości w tym roku. Rzeczywiste ilości wynikać będą ze zleceń określonych przez lekarzy. Niepełna realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego nie pociąga za sobą naliczania kar umownych ani nie narusza postanowień umowy.

Wykonawca wycenia każdą pozycję z osobna wskazując każdorazowo cenę brutto do zapłaty po uwzględnieniu refundacji z wyszczególnieniem płatności przez Dom Pomocy Społecznej /do limitu cen/ Jeżeli któryś z leków może być refundowany z różną odpłatnością w zależności od odpłatności zaznaczonej na recepcie przez lekarza- lek należy wyceniać z odpłatnością najwyższą a

realizacja zgodnie z odpłatnością zaznaczoną na recepcie.

W razie potrzeby wynikającej ze strony Zamawiającego oferta może zostać poszerzona o inne produkty lecznicze, które w swojej ofercie będzie posiadał Wykonawca. Na produkty nie ujęte w ofercie, a zamawiane przez Zamawiającego będą stosowane ceny z aktualnego cennika obowiązującego u Wykonawcy w dniu dostawy.

Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia wraz z informacją, opisem zawierającym wskazania producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminu ważności.

Wymagania te muszą znajdować się na/ lub w opakowaniu w formie ulotki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania produktów równoważnych, tj. produktów, które są bezpośrednimi odpowiednikami leków przedstawionych w załączniku nr 1, o tej samej nazwie międzynarodowej, postaci farmaceutycznej i dawce oraz w cenie nie wyższej od leku zamawianego po uzgodnieniu z zamawiającym z tym, że wycena oferty zgodnie ze wskazanym asortymentem w zał. do niniejszego zapytania.


Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2018r.

Warunki płatności - należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Dom Pomocy Społecznej płaci przelewem, mieszkaniec płaci gotówką.


Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg tabeli asortymentowej stanowiącej załącznik nr 1 w formie pisemnej.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.


Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 3.01.2018r. do godz. 10-tej w siedzibie zamawiającego;

Dom Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 17 w opisanej kopercie ,, oferta cenowa na dostawę leków''

O wyborze Wykonawcy zamawiający poinformuje e-mailem Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej www.dpsmakowpodhalanski.pl

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.- projekt umowy zał. Nr 3

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami ; w sprawach proceduralnych Małgorzata Stopa, w sprawach przedmiotu zamówienia Anna Florczak Malinowska tel. 338771494. 338773474 , e-mail dpsmak@poczta.onet.plMaków Podhalański 20 grudnia 2017r.Załączniki:

1. Tabela asortymentowa

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

Dyrektor

mgr Agata Kopacz
POWIAT SUSKI

Dom Pomocy Społecznej

____________________________________________________________________


Nasz znak: DPS-DG.282.12.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy: przeglądów, konserwacji i napraw bieżących systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi w zakresie przeglądu, konserwacji i napraw bieżących systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania. Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U z 2017. poz. 1579, z późniejszymi zmianami/ zgodnie z art. 4 ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do okresowych przeglądów, robót konserwacyjnych oraz napraw bieżących systemu sygnalizacji pożaru Esser IQ8-Control M oraz systemu oddymiania klatek schodowych we wszystkich budynkach Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w zakresie określonym instrukcją DTR, zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi przepisami dotyczącymi budowy i eksploatacji przedmiotowych systemów.

W ramach wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

- Sprawdzania skuteczności działania instalacji systemów sygnalizacji pożaru 1 raz na kwartał oraz oddymiania raz na pół roku.:

- W zakresie konserwacji urządzeń i instalacji sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania do:

- sprawdzania działania central. ich stanu technicznego i parametrów zgodnie z DTR lub

instrukcjami eksploatacyjnymi opracowanymi przez producenta.

- sprawdzania historii alarmów centrali

- sprawdzania układu zasilania /akumulatorów/

- sprawdzania wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych zewnętrznych uszkodzeń

mechanicznych

- sprawdzenia umocowania wszystkich sygnalizatorów

- sprawdzenia przycisków przeciwpożarowych

- sprawdzenia wszystkich linii dozorowych poprzez wybrane sygnalizatory pożaru za pomocą

imitatora źródeł zasilania

- sprawdzenia stanu technicznego przewodów linii dozorowych i sygnałowych

- sprawdzenia urządzeń przełączających

- sprawdzenia działania urządzeń zewnętrznych sygnalizacyjnych

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich siłowników, czujek za pomocą imitatora dymu,

temperatury

Ilość urządzeń – centrala SAP 1szt, czujka optyczna 140szt, czujka temp. 14 szt, ostrzegacze 19szt, sygnalizatory akustyczne 12 szt

Centralka oddymiania – 4 szt, przycisk oddymiania 8 szt, okno dymowe 8 szt

W cenę ryczałtu za świadczenie usługi będącej przedmiotem zamówienia należy wliczyć wszelkie koszty związane z konserwacją, przeglądami i dojazdami w celu wykonania konserwacji, a także koszty bieżących materiałów konserwacyjnych , instrukcje obsługi.

Wszelkie dodatkowe naprawy wykonywane będą na podstawie odrębnego zlecenia wystawionego przez Zamawiającego.

Ponadto Wykonawca udostępni numer telefonu, pod którym Zamawiający będzie zglaszał wszelkie nieprawidłowości w działaniu systemów/ awarie mające wpływ na stan bezpieczeństwa, które należy usunąć najpóźniej w ciągu 48 godzin./.

Termin realizacji zamówienia: od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.

Warunki płatności: należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

Kryteria wyboru oferty: cena 100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać do dnia 28.12.2017r. do godz. 10-tej w siedzibie Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej, ul.Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański w opisanej kopercie ,,oferta na przegląd systemów''

O wyborze oferty zamawiający poinformuje e-mailem Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa – projekt umowy zał. nr 2. do niniejszego zapytania.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest; Małgorzata Stopa, tel 338771494,

338773474, e-mail: dpsmak@poczta.onet.pl.


Maków Podhalański 18 grudnia 2017r.Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy

Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.11.2017

na dostawę pieluchomajtek dla Domu Pomocy Społecznej

w Makowie Podhalańskim

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy;

CITONET- KRAKÓW Sp. z o.o, ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków

W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu, ofertowym.

Dyrektor

mgr Agata KopaczWynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.09.2017

na świadczenie usługi pralniczej

dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy;

''PRAL ZAG'' Jakub Zagórowski, ul. Pigonia 4, 31-223 Kraków

W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu, ofertowym.Wynik zapytania ofertowego nr DPS-DG.282.10.2017

na świadczenie usługi w zakresie konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych

w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim informuje, że w powyższym postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

DŹWIG SERWIS S.C Grzegorz Gach i Łukasz Gach, 34-324 Lipowa 1440

W/w oferta spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.
Dyrektor

mgr Agata Kopacz
POWIAT SUSKI

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Znak sprawy: DPS-DG.281.01.2017r. Maków Podhalański 11 grudnia 2017r.OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U z 2017r. Poz 1579 z późniejszymi zmia