POWIAT SUSKI

Dom Pomocy Społecznej

Znak sprawy: DPS-DG. 282. 05.2020 Maków Podhalański 22 września 2020r.

Zapytanie ofertowe

dotyczy dostawy i montażu barierek na balkonie budynku stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim


Dyrektor Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż barierek na balkonie budynku stołówki Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2019r. poz 1843 z późn. zmianami/ zgodnie z art. 4. ust 8 wyżej powołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż barierek na balkonie budynku stołówki w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

Opis przedmiotu zamówienia

- dostawa i montaż barierek ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanych proszkowo

Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 16.11.2020r.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją wykonania przedmiotu zamówienia.

Warunki płatności - należność płatna na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14dni od daty wystawienia faktury po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego , stanowiącego załącznik nr 1.

Oferta winna być podpisana przez osobę uprawnioną do działania w imieniu wykonawcy i być sporządzona w języku polskim

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 30.09.2020 r. do godz. 10-tej w siedzibie zamawiającego Dom Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 17 w opisanej kopercie , oferta -dostawa barierek''

Informację o wyniku postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.dpsmakowpodhalanski.pl, a Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana zawiadomi elektronicznie ustalając termin i miejsce zawarcia umowy.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa – projekt umowy zał. Nr 3.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami : Małgorzata Stopa, tel. 338771494, 338773474, e-mail: dpsmak@poczta.onet.pl


Maków Podhalański 22 września 2020r.


Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy

3 Projekt umowy

4. Klauzula informacyjna_______________________________________________________________________________

Powiat Suski ul. Żeromskiego 17,

Ul. Kościelna 5B 34-220 Maków Podhalański

NIP 5521427933 tel/fax 33 8771494, 338773474

____________________________________________________

Nasz znak: DPS-DG. 282.04.2020                                Maków Podhalański   18 września 2020r.

                                                            

Zapytanie ofertowe

 

na zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią COVID-19 i jej skutkami

Zamawiający:

                      Powiat Suski - Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

                        ul. Żeromskiego 17

                      34-220 Maków Podhalański                                                                                                                                                                                                                    

                      tel/fax 338881494; 338773474

                      e-mail: dpsmak@poczta.onet.pl

                      adres strony internetowej: www.dpsmakowpodhalanski.pl                          

 

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z otrzymanym   grantem z projektu ''Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny, Bezpieczny Dom finansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią COVID -19.

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2019r. poz. 1843 z późn. zmianami/ zgodnie   z art. 4. ust 8 wyżej powołanej ustawy.

1.Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę wraz z transportem sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalański, ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański

Szczegółowy wykaz sprzętu i wyposażenia przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Sprzęt powinien być wysokiej jakości,posiadać odpowiednie certyfikaty , posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Termin realizacji zamówienia:

Dostawa zamówienia musi nastąpić w terminie 20 dni od daty podpisania umowy.

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena oferty/brutto /– waga 100%

2. Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali otrzymają procentowo mniej.

3. Liczba punktów liczona będzie według wzoru

 

                      Liczba punktów = cena najniższa zaproponowanej oferty       x 100pky x 100%  

                                                     cena badanej oferty

 

4. Punkty liczone będą do dwóch miejsc po przecinku.

5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium

6. W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu, zamawiający uzna ją za najkorzystniejszą bez wyliczania dla niej wartości punktowej.
4. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić, nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny

2. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu opisanego w załączniku do niniejszego zapytania oraz w projekcie umowy.

3. Cena oferty brutto, która posłuży Zamawiającemu do wyboru najkorzystniejszej oferty wynika z sumy wartości wszystkich asortymentów w formularzu cenowym /zał. nr 1/

 

 

4. Cena ofertowa winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku podana liczbowo i słownie.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

3. W skład oferty powinny wchodzić wszystkie wymagane formularze, oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym zapytaniu

4. Na ofertę składa się:

- formularz cenowy -zał. nr 1

- formularz ofertowy – zał. nr 2

- dokument, z którego wynikać będzie umocowanie osoby podpisującej ofertę

5. Ofertę należy sporządzić wg tabeli asortymentowej, stanowiącej załącznik nr 1

6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, obejmować całe zamówienie pod rygorem nieważności

7. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

8. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

9 Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać do dnia 28.09.2020r. do godz. 10-tej w siedzibie zamawiającego;

Dom Pomocy Społecznej – ul. Żeromskiego 17 w opisanej kopercie ,, oferta na dostawę sprzętu niezbędnego do walki z epidemia' COVID-19'' nie otwierać przed 28.09.2020r. godz 10:15

Przy przesyłce pocztowej liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego a nie data stempla pocztowego

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w Gabinecie Dyrektora w dniu 28.09. 2020r. Godz 10:15

Informację o o wyniku postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.dpsmakowpodhalanski.pl , a Wykonawcę , którego oferta zostanie wybrana zawiadomi telefonicznie lub elektronicznie ustalając termin i miejsce zawarcia umowy.

7. Kontakt

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Oferenci/Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres e-mail: dpsmak@poczta.onet.pl.

Po stronie Zamawiającego osobami do udzielania informacji i wyjaśnień są P. Małgorzata Stopa i P. Alicja Weiss tel. 338771494, e-mail: dpsmak@poczta.onet.pl

8. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich

2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

- zawiera niemożliwe do poprawienia błędy w obliczeniu ceny

- nie została podpisana przez uprawnione osoby

- została złożona po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego

-3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich ponownego badania i oceny

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia niniejszego postępowania jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na

 

 

 

sfinansowanie zamówienia.

5. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. - /projekt umowy zał. nr 3/.

6. Zamawiający nie przewiduje zmiany cen netto w okresie trwania umowy.

9 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskie i Rady /UE/ 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych /Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016r. Str1/ dalej ''RODO"" informuję że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański

.•Inspektorem ochrony danych osobowych - e-mail : iwonatorba@o2.pl

•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 lit c RODO w celu •odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art 8 oraz art 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo Zamówień publicznych /Dz U z 2019r. poz 1843 / dalej ustawa pzp

.•Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z art 97 ust1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata. okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

•Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP

•W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art 22 RODO

•Posiada Pani/Pana - na podstawie art 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących

- na podstawie art 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

- na podstawie art 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art 18 ust 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

•Nie przysługuje Pani/Panu - w związku z art 17 ust 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art 20 RODO

- na podstawie art 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit.c RODO.

 

 

Załączniki

1. Formularz cenowy

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

             

_______________________________________________________________


Nasz znak: DPS-DG. 282.03.2020                                Maków Podhalański   18 września 2020r.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                            Zapytanie ofertowe

 

na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19

 

Zamawiający:

                      Powiat Suski - Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

                        ul. Żeromskiego 17

                       34-220 Maków Podhalański                                                                                                                                                                                                                    

                      tel/fax 338881494; 338773474

                      e-mail: dpsmak@poczta.onet.pl

                      adres strony internetowej: www.dpsmakowpodhalanski.pl                          

 

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w związku z otrzymanym   grantem z projektu ''Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny, Bezpieczny Dom finansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę środków ochrony indywidualnej.

Wybór wykonawcy prowadzony jest bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U z 2019r. poz. 1843 z późn. zmianami/ zgodnie   z art. 4. ust 8 wyżej powołanej ustawy.

1.Przedmiot zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę wraz z transportem środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalański, ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański

Szczegółowy wykaz środków przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Środki te muszą być najlepszej jakości, zgodnie z Polskimi Normami i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Termin realizacji zamówienia:

Dostawa zamówienia musi nastąpić w terminie 20 dni od daty podpisania umowy.

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena oferty/brutto /– waga 100%

2. Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali otrzymają procentowo mniej.

3. Liczba punktów liczona będzie według wzoru

 

                      Liczba punktów = cena najniższa zaproponowanej oferty       x 100pky x 100%  

                                                    cena badanej oferty

 

4. Punkty liczone będą do dwóch miejsc po przecinku.

5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium

6. W przypadku wpłynięcia tylko jednej oferty nie podlegającej odrzuceniu, zamawiający uzna ją za najkorzystniejszą bez wyliczania dla niej wartości punktowej.
4. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić, nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny

 

2. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu opisanego w załączniku do niniejszego zapytania oraz w projekcie umowy.

3. Cena oferty brutto, która posłuży Zamawiającemu do wyboru najkorzystniejszej oferty wynika z sumy wartości wszystkich asortymentów w formularzu cenowym /zał. nr 1/

4. Cena ofertowa winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku podana liczbowo i słownie.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę

3. W skład oferty powinny wchodzić wszystkie wymagane formularze, oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszym zapytaniu

4. Na ofertę składa się:

- formularz cenowy -zał. nr 1

- formularz ofertowy – zał. nr 2

- dokument, z którego wynikać będzie umocowanie osoby podpisującej ofertę

5. Ofertę należy sporządzić wg tabeli asortymentowej, stanowiącej załącznik nr 1

6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, obejmować całe zamówienie pod rygorem nieważności

7. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

8. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.

9 Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać do dnia 28.09.2020r. do godz. 10-tej w siedzibie zamawiającego;

Dom Pomocy Społecznej – ul. Żeromskiego 17 w opisanej kopercie ,, oferta na dostawę środków ochrony indywidualnej nie otwierać przed 28.09.2020r. godz 10:15

Przy przesyłce pocztowej liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego a nie data stempla pocztowego

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim w Gabinecie Dyrektora w dniu 28.09. 2020r. Godz 10:15

Informację o o wyniku postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.dpsmakowpodhalanski.pl , a Wykonawcę , którego oferta zostanie wybrana zawiadomi telefonicznie lub elektronicznie ustalając termin i miejsce zawarcia umowy.

7. Kontakt

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Oferenci/Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną na adres e-mail: dpsmak@poczta.onet.pl.

Po stronie Zamawiającego osobami do udzielania informacji i wyjaśnień są P. Małgorzata Stopa i P. Alicja Weiss tel. 338771494, e-mail: dpsmak@poczta.onet.pl

8. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich

2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

- zawiera niemożliwe do poprawienia błędy w obliczeniu ceny

- nie została podpisana przez uprawnione osoby

- została złożona po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego

-3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmawia podpisania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert bez dokonywania ich ponownego badania i oceny

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia niniejszego postępowania jeżeli najkorzystniejsza oferta przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na

 

sfinansowanie zamówienia.

5. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa. - /projekt umowy zał. nr 3/.

6. Zamawiający nie przewiduje zmiany cen netto w okresie trwania umowy.

9 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskie i Rady /UE/ 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych /Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016r. Str1/ dalej ''RODO"" informuję że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański

.•Inspektorem ochrony danych osobowych - e-mail : iwonatorba@o2.pl

•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 lit c RODO w celu •odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art 8 oraz art 96 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo Zamówień publicznych /Dz U z 2019r. poz 1843 / dalej ustawa pzp

.•Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z art 97 ust1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata. okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

•Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP

•W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art 22 RODO

•Posiada Pani/Pana - na podstawie art 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących

- na podstawie art 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

- na podstawie art 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art 18 ust 2 RODO

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

•Nie przysługuje Pani/Panu - w związku z art 17 ust 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art 20 RODO

- na podstawie art 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit.c RODO.

 

Załączniki

1. Formularz cenowy

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy


_____________________________________________________________________________

POWIAT SUSKI

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ


Znak Sprawy: DPS-DG.281.01.2020 Maków Podhalański 10 września 2020r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 579142-N-2020 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U z 2019r. Poz. 1843 z późniejszymi zmianami/ na dostawę fabrycznie nowego 9-osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych /1 osoby na wózku inwalidzkim/ dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim z siedziba przy ul. Żeromskiego 17, dofinansowanego ze środków PEFRON w ramach projektu "Programu wyrównania różnic między regionami III w obszarze D"


Na podstawie art 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych Dyrektor Domu Pomocy Społecznej zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty:


ITS System Sp. z o.o , ul. E Kwiatkowskiego 22, 55-011 Siechnice


Uzasadnienie wyboru oferty ;

W postępowaniu została złożona 1 oferta , oferta ważna, nie podlegająca odrzuceniu, która po ocenie

otrzymała największą liczbę punktów

wg kryterium cena : 90 pkt,

wg kryterium bezpłatny serwis okresowy – 0 pktZamawiający wyznacza termin podpisania umowy na dzień 15 września 2020r w siedzibie ZamawiającegoMaków Podhalański 10 września 2020r.

_________________________________________________________________________

Dopuszczalne jest zastosowanie kanapy 3 miejscowej w trzecim rzędzie siedzeń. 

__________________________________________________________________________

Czy wyrażają Państwo zgodę na zastosowanie kanapy 3 miejscowej w trzecim rzędzie siedzeń?

___________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 579142-N-2020 z dnia 2020-08-28 r.

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim: Dostawa samochodu fabrycznie nowego 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych /1 osoby na wózku inwalidzki/ dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim dofinansowanego ze środków PEFRON w ramach projektu ''Programu wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze D

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, krajowy numer identyfikacyjny 70609778000000, ul. ul. Żeromskiego 17 , 34-200 Maków Podhalański, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8771494, 8773474, e-mail dpsmak@poczta.onet.pl, faks 033 8771494, 8773474.
Adres strony internetowej (URL): www.dpsmakowpodhalanski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
powiatowa samorzadowa jednostka organizacyjna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.dpsmakowpodhalanski.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Dom Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 17 , 34-220 Maków Podhalański


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu fabrycznie nowego 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych /1 osoby na wózku inwalidzki/ dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim dofinansowanego ze środków PEFRON w ramach projektu ''Programu wyrównywanie różnic między regionami III w obszarze D PEFRON w ramach projektu'' Programu wyrówy
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych /1 osoby na wózku inwalidzkim/ dla Domu pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim dofinansowanego ze środków PEFRON w ramach projektu ''Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D Dane ogólne; Typ nadwozia: kombi Rok produkcji : 2020 Typ nadwozia: samonośne Ilość miejsc: 9 Ilość osób przewożonych na wózku inwalidzkim: 1 Wymiary Szerokość całkowita samochodu bez lusterek: min 1900mm Szerokość całkowita samochodu ze złożonymi lusterkami : max 2100mm Długość całkowita pojazdu: min 5300mm., max 5600mm Wysokość całkowita pojazdu ; min1900mm max 2030mm Dopuszczalna masa całkowita: do 3500kg /dla kategorii prawa jazdy B/ Kolor nadwozia: lakier metalizowany lub perłowy do uzgodnienia z zamawiającym /bez dopłaty/ Koła 1kpl: opony letnie fabrycznie nowe o rozmiarach zgodnych z homologacją producenta na obręczach stalowych wraz z fabrycznymi kołpakami Koła1 kpl: opony zimowe fabrycznie nowe o rozmiarach zgodnych z homologacją producenta na obręczach stalowych wraz z fabrycznymi kołpakami Koło zapasowe pełnowymiarowe, umieszczone pod podwoziem Układ kierowniczy ze wspomaganiem. Wnętrze Fotel kierowcy: z regulacją przesuwu tył – przód, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska oraz wysokości i regulacji podparcia kręgosłupa, wyposażony w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Fotel przedni pasażera z prawej strony kierowcy: siedzenie podwójne wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa Fotele pasażerów tylne /2 rząd \/ siedzenie podwójne + niezależny fotel /2 +1/ z regulowanymi oparciami, zagłówkami oraz z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, mocowane do podłoża systemem szybko złączy /fotele szybko demontowane/ , fotel umiejscowiony od strony drzwi przesuwnych uchylny ułatwiający pasażerom zajęcie miejsca w ostatni rzędzie. Fotele pasażerów tylne /3 rząd/: siedzenie podwójne + niezależny fotel /2+1/ z regulowanymi oparciami, zagłówkami oraz z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa, mocowane do podłoża systemem szybko złączy /fotele szybko demontowane/. Wszystkie fotele tapicerowane w kolorze ułatwiającym utrzymanie czystość. Podsufitka tapicerowana na całej długości kabiny pasażerskiej, ściany boczne tapicerowane dookoła okien, uchwyt ułatwiający wsiadanie do części pasażerskiej. Nadwozie przeszklone, wszystkie szyby termoizolacyjne, drzwi boczne przesuwane z prawej strony, drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne z wycieraczkami i elektrycznie ogrzewanymi szybami, Podłoga łatwo zmywalna, antypoślizgowa na całej długości pojazdu. Wyposażenie dodatkowe Klimatyzacja półautomatyczna lub automatyczna dla przestrzeni kierowcy. Dodatkowa klimatyzacja półautomatyczna lub automatyczna z wydzielonym sterowaniem przeznaczona dla strefy tylnej pasażerskiej 2 i 3 rzędu / nie dopuszcza się realizacji tej funkcji poprzez wykorzystanie jedynie standardowej klimatyzacji jednostrefowej dla przestrzeni kierowcy i dodatkowych kanałów nawiewnych umiejscowionych w przestrzeni pasażerskiej/. Radio z wyświetlaczem, możliwością odtwarzania muzyki z CD lub pendrive /złącze USB/ z min 4 głośnikami. Światło do jazdy dziennej uruchamiane automatycznie. Światło przeciwmgielne przednie i tylne. Sterowanie szyb w drzwiach przednich elektryczne. Elektrycznie regulowane i składane lusterka zewnętrzne. Wyposażenie dla osób niepełnosprawnych Podłogowe szyny zaczepowe montowane wzdłużnie do mocowania jednego wózka inwalidzkiego w tylnej części przestrzeni pasażerskiej umożliwiające mocowanie wózka na przestrzeni o długości min 1,50m. Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem ''inwalidzi'' zgodnie z przepisami, Komplet pasów ze zwijaczami do 4 punktowego mocowania wózka inwalidzkiego do uchwytów podłogowych – 1 szt, z atestem. Pasy bezpieczeństwa dla osób przewożonych na wózkach inwalidzkich. Najazdy teleskopowe aluminiowe z bieżnią przeciwpoślizgową o nośności min 150kg, długości /po rozłożeniu/ min 2000mm, z mocowaniem do podłogi uniemożliwiające niezamierzone przesunięcie się szyny podczas najazdu wózka , składane do wnętrza pojazdu. Dodatkowy stopień ułatwiający wsiadanie po prawej stronie pojazdu – wysuwany automatycznie. Silnik Rodzaj paliwa: olej napędowy Silnik wysokoprężny turbodiesel Pojemność skokowa: min 1900cm³, max 2500cm³ Moc silnika; min 120KM, max 170KM Zużycie paliwa w1/100km w cyklu miejskim /pozamiejskim/mieszany 9/7,5/8 Norma emisji spalin EURO 6 Skrzynia biegów manualna 6 biegowa + bieg wsteczny Rodzaj napędu: na oś przednią Bezpieczeństwo System bezpieczeństwa: ABS – system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania ASR – system kontroli momentu obrotowego Esp – system stabilizacji toru jazdy MSR – system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem, Poduszka powietrzna min dla kierowcy i pasażera Czujniki parkowania z przodu i z tyłu Kamera cofania Zabezpieczenie przed kradzieżą: min immobiliser, centralny zamek i autoalarm uruchamiany z kluczyka, dodatkowo centralny zamek sterowany przyciskiem z pozycji kierowcy. Apteczka pierwszej pomocy, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy. Zabezpieczenie drzwi przesuwanych przed otwarciem od wewnątrz. 3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony samochód spełniał następujące wymagania: - określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U z 2018r. Poz 1990 ze zm., rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. W sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia /Dz.U z 2016r. Poz 2022 ze zm/ a także innych aktów wykonawczych - posiadał wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie UE oraz homologację na przewóz 9 osób /1 osoby na wózku inwalidzkim/ - minimalne wymogi Dyrektywy w zakresie emisji spalin

II.5) Główny kod CPV: 34114000-9
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2020-11-25


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

90,00

bezpłatny serwis okresowy

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące mi