O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.


 1. Stanowisko pracy – Młodszy Opiekun 1 etat

 2. Zatrudnienie od dnia 03.12.2018r.

 3. Czas pracy: 8 lub 12 godz. praca zmianowa ( pora dzienna lub nocna) wg ustalonego przez kierownika harmonogramu.

 4. Miejsce wykonywania pracy: DPS Maków Podhalański ul. Żeromskiego 17.

 5. Praca na danym stanowisku to świadczenie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz wspomagających, zapewnienie opieki, zaspokojenie potrzeb bytowych mieszkańców DPS.

Opieka osób chorych psychicznie.
6.Wymagane wykształcenie minimum średnie, oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

7.Mile widziany staż pracy z osobami chorymi psychicznie. 

8.Dokumenty należy składać w dziale kadr w Domu Pomocy Społecznej do dnia 29.11.2018r do godz. 14.00

9. Po ocenie formalnych dokumentów, kandydat zostanie poinformowany telefonicznie

o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO:

Instruktor ds. Kulturalno oświatowychInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Krasnodębska Magdalenazam. Zawoja


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Warunki określone w ogłoszeniu o naborze spełniła w/w aplikantka. Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej        i dokumentów aplikacyjnych wynika, że w/w posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie wymagane na     przedmiotowym stanowisku.


data: 24.08.2018r.O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.

1.     Stanowisko pracy-Instruktor ds. kulturalno oświatowych 1 etat

2.     Zatrudnienie od dnia 01.09.2018 r

3.     Czas pracy: 8 godz. dziennie

4.     Miejsce wykonywania pracy: DPS Maków Podhalański ul. Żeromskiego 17

5.     Praca na danym stanowisku to planowanie czasu wolnego dla mieszkańców DPS oraz organizowanie warsztatów terapii zajęciowej.

6.     Wymagane wykształcenie minimum średnie oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

7.     Dokumenty należy składać w dziale kadr w Domu Pomocy Społecznej do dnia 20.08. 2018 do godz. 9.00

8.     Po ocenie formalnych dokumentów kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

                                                                                                                                                                 Dyrektor

                                                                                                                                                          mgr Agata Kopacz


INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO:Ratownik MedycznyInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Zając Agieszkazam. Zawoja

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Warunki określone w ogłoszeniu o naborze spełniła w/w aplikantka. Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i dokumentów aplikacyjnych wynika, że w/w posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie wymagane na przedmiotowym stanowisku.

data: 04.06.2018r.O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy. 1. Stanowisko pracy – Ratownik Medyczny 1 etat
 2. Zatrudnienie od dnia 05.06.2018r
 3. Czas pracy: 8 lub 12 godz. praca zmianowa (pora dzienna lub nocna) wg ustalonego przez kierownika harmonogramu.
 4. Miejsce wykonywania pracy: DPS Maków Podhalański ul. Żeromskiego 17.
 5. Praca na danym stanowisku to wykonywanie zabiegów medycznych zgodnie ze zleceniem lekarza oraz świadczenie usług i pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji mieszkańców DPS.
 6. Opieka osób chorych psychicznie.
 7. Wymagane wykształcenie minimum średnie, dyplom potwierdzający prawo do wykonywania zawodu oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 8. Dokumenty należy składać w dziale kadr w Domu Pomocy Społecznej do dnia 04.06.2018r do godz. 9.00
 9. Po ocenie formalnych dokumentów, kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO:Młodszy OpiekunInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Polak Olga zam. Stryszawa

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Warunki określone w ogłoszeniu o naborze spełniła w/w aplikantka. Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i dokumentów aplikacyjnych wynika, że w/w posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie wymagane na przedmiotowym stanowisku.

data: 30.04.2018r.O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.


1. Stanowisko pracy – Młodszy Opiekun 1 etat


2. Zatrudnienie od dnia 01.05.2018r


3. Czas pracy: 8 lub 12 godz. praca zmianowa ( pora dzienna lub nocna) wg ustalonego przez kierownika harmonogramu.


4. Miejsce wykonywania pracy: DPS Maków Podhalański ul. Żeromskiego 17.


5. Praca na danym stanowisku to świadczenie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz wspomagających, zapewnienie opieki, zaspokojenie potrzeb bytowych mieszkańców DPS.


6. Opieka osób chorych psychicznie.

7. Wymagane wykształcenie minimum średnie, oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.


8. Mile widziany staż pracy z osobami chorymi psychicznie.


9. Dokumenty należy składać w dziale kadr w Domu Pomocy Społecznej do dnia 27.04.2018r.Po ocenie formalnych dokumentów, kandydat zostanie poinformowany telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO:Kierownik Działu Terapeutyczno Opiekuńczego


Dział
Terapeutyczno OpiekuńczyInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Alicja Weiss zam. Chocznia

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Warunki określone w ogłoszeniu o naborze spełniła w/w aplikantka. Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i dokumentów aplikacyjnych wynika, że w/w posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę merytoryczną i doświadczenie wymagane na przedmiotowym stanowisku.


DATA 23.02.2018r.

LISTA KANDYDATÓWKTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEKIEROWNIK DZIAŁU TERAPEUTYCZNO OPIEKUŃCZEGODZIAŁ TERAPEUTYCZNO OPIEKUŃCZY
INFORMUJĘ, ŻE W WYNIKU WSTĘPNEJ SELEKCJI NA WW. STANOWISKO PRACY DO NASTĘPNEGO ETAPU REKRUTACJI ZAKWALIFIKOWAŁA SIĘ PANI ALICJA WEISS.

INFORMUJĘ, ŻE TERMIN PRZEPROWADZENIA DALSZEGO ETAPU SELEKCJI ZOSTANIE WYZNACZONY INDYWIDUALNIE.
DATA: 21.02.2018r.O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.

 1. Stanowisko pracy – pielęgniarka 1 etat

 1. Zatrudnienie od dnia 01.03.2018r

 1. Czas pracy: 8 godz. dziennie

 1. Miejsce wykonywania pracy: DPS Maków Podhalański ul. Żeromskiego 17.

 1. Praca na danym stanowisku to wykonywanie zabiegów medycznych zgodnie ze

leceniem lekarza, oraz świadczenie usług i pomocy w podstawowych czynnościach

życiowych i pielęgnacji mieszkańców DPS. Prowadzenie gospodarki lekami.


Opieka osób chorych psychicznie.

 1. Wymagane wykształcenie minimum średnie, aktualne prawo wykonywania zawodu, oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 1. Mile widziany staż pracy z osobami chorymi psychicznie.

 1. Dokumenty należy składać w dziale kadr w Domu Pomocy Społecznej do dnia 20.02.2018r.

 1. Po ocenie formalnych dokumentów, kandydat zostanie poinformowany telefoniczni

o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

ul. Żeromskiego 17

ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Terapeutyczno - OpiekuńczegoMiejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim ul. Żeromskiego 17

Wymiar etatu: Pełny etat

Ilość etatów: 1

Dział : Terapeutyczno - Opiekuńczy

Data udostępnienia:

Termin składania dokumentów: 2018-02-20 do godziny 15:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie medyczne, socjologiczne, psychologiczne lub pedagogiczne

 • staż pracy minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym

 • posiadane obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych;

 • korzystanie z pełni praw publicznych;

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania przedmiotowego stanowiska;

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

b. Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość przepisów prawa: Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz. 1769, z późn. zm.) , Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U z 2012 roku, poz. 964); Ustawy .o pracownikach samorządowych ( Dz U. z 2016 poz.902) oraz Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Dz U 2017 poz 882

 • umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa, znajomość Kodeksu Pracy, a w szczególności przepisy regulujące czas pracy pracowników;

 • umiejętność pracy z zespołem i kierowania zespołem;

 • łatwość nawiązywania kontaktów z osobami niepełnosprawnymi w podeszłym wieku i przewlekle psychicznie chorymi;

 • umiejętność podejmowania decyzji;

 • sumienność i dyspozycyjność;

 • wysoka motywacja do pracy i umiejętności interpersonalne;

 • znajomość obsługi komputera,

 • rzetelne przestrzeganie zasad etyki zawodowej, uczciwość, sumienność, wyrozumiałość i życzliwość w stosunku do mieszkańców, osób odwiedzających Dom oraz personelu;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


 • organizacja pracy działu terapeutyczno - opiekuńczego , nadzór nad właściwą opieką medyczną, opiekuńczą i terapeutyczną.

 • zapewnienie odpowiedniego stanu higieniczno - sanitarno epidemiologicznego DPS

 • nadzór nad gospodarką lekami

 • przygotowywanie projektów procedur wewnętrznych mających na celu właściwe zapewnienie warunków sanitarnych, pielęgnacyjnych i medycznych w DPS w Makowie Podhalańskim.

 • organizowanie szkoleń wewnętrznych dla podległego personelu

 • zapewnienie właściwego wyposażenia stanowisk pracy pielęgniarki, opiekuna, pokojowej, terapii, rehabilitacji w sprzęt, aparaturę , materiały niezbędne do działalności zawodowej, oraz nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem

 • nadzór nad udzielaniem mieszkańcom wsparcia teraputycznego, aktywizującego, usprawniającego społeczno - kulturalno-religijnego

 • nadzór nad opracowaniem i realizacją planów działań zmierzających do adaptacji nowych mieszkańców do warunków Domu oraz indywidualnych planów wspierania mieszkańców


III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • Nazwa stanowiska pracy: Kierownik działu terapeutyczno - opiekuńczego;

 • Zależność służbowa – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim;

 • Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

 

 Przewiduje się możliwość zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony. W przypadku zatrudnienia na czas określony dopuszcza się możliwość zatrudnienia na kolejny czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego konkursu.

 IV. Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,

 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 • kserokopie: dowodu osobistego, dokumentów potwierdzających wykształcenie, świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 • podpisane przez kandydata oświadczenie, że

a)posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b)korzysta z pełni praw publicznych,

c)posiada obywatelstwo polskie, a w przypadku przystąpienia do konkursu osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

d)nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,oraz że nie jest prowadzone postępowanie karne

e)wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji,


 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów :

a. Termin:

2018-02-20 do godziny 15:00

b. Sposób:
 • Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim lub przesłać pocztą w terminie do dnia 20 luty 2018 r. na adres: Dom Pomocy Społecznej Maków Podhalański ul. Żeromskiego 17 z dopiskiem Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego”.

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu .

VI. Informacje dodatkowe:

 • telefon kontaktowy DPS w Makowie Podhalańskim 33 8771494 lub 8773474

 • dokumenty , które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane, o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie),

 • informacja o konkursie rozstrzygnięciu   konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Domu Pomocy   Społecznej w Makowie Podhalańskim , na stronie internetowej   Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej DPS   www.dpsmakowpodhalanski.pl.