2019 r.
Informujemy,
 że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w           stanowisko została

Pani Barbara Krzyś- zam. Zawoja


W toku rozmowy stwierdzono, że w/w kandydatka spełnia wymogi formalne, posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymagane na przedmiotowym stanowisku. 
 

_____________________________________
O G Ł O SZ E N I E


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.


 1. Stanowisko pracy – Pokojowa 1 etat

 2. Zatrudnienie od dnia 03.12.2019r

 3. Czas pracy: 8 godz. dziennie

 4. Miejsce wykonywania pracy: DPS Maków Podhalański ul. Żeromskiego 17.

 5. Praca na danym stanowisku to sprzątanie biur, pokoi oraz pomieszczeń ogólnodostępnych, utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz DPS.

 6. Wymagane wykształcenie zasadnicze, zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 7. Dokumenty należy składać w dziale kadr w Domu Pomocy Społecznej do dnia 29.11.2019r. do godz.13.00.

 8. Do składanych dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 9. Z osobami, które spełniają wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO:

Ratownik Medyczny

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została

Pani Zając Agnieszka- zam. Zawoja

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W toku rozmowy stwierdzono, że w/w kandydatka spełnia wymogi formalne, posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymagane na przedmiotowym stanowisku.

data: 01.04.2019r.

O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.


 1. Stanowisko pracy – Ratownik Medyczny 1 etat


 1. Zatrudnienie od dnia 03.04.2019r


 1. Czas pracy: 8 lub 12 godz. praca zmianowa ( pora dzienna lub nocna) wg ustalonego przez kierownika harmonogramu.


 1. Miejsce wykonywania pracy: DPS Maków Podhalański ul. Żeromskiego 17.


 1. Praca na danym stanowisku to wykonywanie zabiegów medycznych zgodnie ze zleceniem lekarza oraz świadczenie usług i pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji mieszkańców DPS.


Opieka osób chorych psychicznie.


 1. Wymagane wykształcenie minimum średnie, dyplom potwierdzający prawo do wykonywania zawodu oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.


 1. Dokumenty należy składać w dziale kadr w Domu Pomocy Społecznej do dnia 01.04.2019r do godz. 9.00


 1. Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.


INFORMACJA
 O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO:

Młodszy Opiekun

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została

Pani Chowaniak Beatazam. Zawoja

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W toku rozmowy stwierdzono, że w/w kandydatka spełnia wymogi formalne, posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymagane na przedmiotowym stanowisku.


data: 31.01.2019r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO:


Pielęgniarka


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została

Pani Ewa Grabieczam. Grzechynia
 

O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.


 1. Stanowisko pracy – Pielęgniarka 1 etat


 1. Zatrudnienie od dnia 01.02.2019r


 1. Czas pracy: 8 lub 12 godz. praca zmianowa ( pora dzienna lub nocna) wg ustalonego przez kierownika harmonogramu.


 1. Miejsce wykonywania pracy: DPS Maków Podhalański ul. Żeromskiego 17.


 1. Praca na danym stanowisku to wykonywanie zabiegów medycznych zgodnie ze zleceniem lekarza oraz świadczenie usług i pomoc w podstawowych czynnościach życiowych i pielęgnacji mieszkańców DPS.


Opieka osób chorych psychicznie.


 1. Wymagane wykształcenie minimum średnie, aktualne prawo wykonywania zawodu oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.


 1. Dokumenty należy składać w dziale kadr w Domu Pomocy Społecznej do dnia 28.01.2019r do godz. 9.00


 1. Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO:


Młodszy Opiekun


Informujemy, że w wyniku braku zgłoszeń na w/w stanowisko przedłużamy nabór do 31.01.2019r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 r.


INFORMACJA
 
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO:Podinspektor d/s pracowniczych


Samodzielne StanowiskoInformujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Iwona Torba zam. Żarnówka

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Warunki określone w ogłoszeniu o naborze spełniła w/w aplikantka. Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej i dokumentów aplikacyjnych wynika, że w/w posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę merytoryczną i doświadczenie wymagane na przedmiotowym stanowisku.DATA: 20.12.2018r.


O G Ł O S Z E N I E


Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.


 1. Stanowisko pracy – Młodszy Opiekun 1  etat                                                       2.  Zatrudnienie od dnia    02.01.2019                                                                3.Czas pracy: 8 lub 12 godz. praca zmianowa ( pora dzienna lub nocna) wg ustalonego przez kierownika harmonogramu                                        4. Miejsce wykonywania pracy: DPS Maków Podhalański ul. Żeromskiego  5. Praca na danym stanowisku to świadczenie usług pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz wspomagających, zapewnienie opieki, zaspokojenie potrzeb bytowych mieszkańców DPS.

Opieka osób chorych psychicznie

6.

Wymagane wykształcenie minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. Wymagana szkoła asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna medycznego, bądź kursy opiekuna w Domu Pomocy Społeczne                                                                                                           7. Dokumenty należy składać w dziale kadr w Domu Pomocy Społecznej do dnia 31.12.2018 r.do godz. 09.00

8. Z osobami, które spełniają wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiani.


  LISTA KANDYDATÓW


  KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


  PODINSPEKTOR D/S PRACOWNICZYCH

  SAMODZIELNE STANOWISKO


  INFORMUJĘ, ŻE W WYNIKU WSTĘPNEJ SELEKCJI NA WW. STANOWISKO PRACY DO NASTĘPNEGO ETAPU REKRUTACJI ZAKWALIFIKOWAŁA SIĘ PANI IWONA TORBA.


  INFORMUJĘ, ŻE TERMIN PRZEPROWADZENIA DALSZEGO ETAPU SELEKCJI ZOSTANIE WYZNACZONY INDYWIDUALNIE.

  DATA: 18.12.2018r.

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

  ul. Żeromskiego 17

  ogłasza nabór na stanowisko Podinspektor ds. pracowniczych

  Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim ul. Żeromskiego 17

  Wymiar etatu: 1/2 etat

  Ilość etatów: 1/2

  Data udostępnienia: 03.12.2018r

  Termin składania dokumentów: 17. 12. 2018r do godziny 9:00

  Zlecający: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

  I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

  a. Wymagania niezbędne:

  •                     wykształcenie wyższe magisterskie administracyjne, ekonomiczne bądź prawnicze lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

  •                     minimum roczny staż pracy administracyjno – biurowej w administracji publicznej

  •                     posiadane obywatelstwo polskie,

  •                     pełna zdolność do czynności prawnych;

  •                     korzystanie z pełni praw publicznych;

  •                     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  •                     brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania przedmiotowego stanowiska;

  •                     wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

  •                     posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych

  •                     posiada dobrą znajomość programów Microsoft Word, Exel

  b. Wymagania dodatkowe:

  •                     Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

  •                     umiejętność samodzielnego organizowania pracy oraz pracy w zespole

  •                     posiadanie zaświadczeń i certyfikatów z ukończonych szkoleń i kursów kadrowych, prawa pracy

  •                     odpowiedzialność, komunikatywność, zdyscyplinowanie, rzetelne przestrzeganie zasad etyki zawodowej, uczciwość, sumienność,dyspozycyjność.

  II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  •                      Prowadzenie dokumentacji akt osobowych pracowników Domu Pomocy Społecznej

  •                     Przygotowywanie od strony formalno-prawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umowy o pracę, zaszeregowania i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy

  •                     bieżąca rejestracja pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz nieobecności z innych powodów

  •                     prowadzenie rejestrów dotyczących urlopów wypoczynkowych i innych

  •                     nadzór nad terminowością i przygotowaniem skierowań na badanie lekarskie nowo przyjętych i już zatrudnionych pracowników Domu Pomocy Społecznej

  •                     prowadzenie rocznych kart ewidencji czasu pracy

  •                     nadzór nad rejestratorem czasu pracy, wydruk list obecności pracowników Domu Pomocy Społecznej.

  •                     prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, w drodze z i do pracy

  •                     Współpraca z Powiatowym Urzędem racy w zakresie organizacji staży, prac interwencyjnych itp.

  •                     Sporządzanie sprawozdań do GUS i współpraca z instytucją

  •                     Wykonywanie innych czynności, wchodzących w zakres działania Domu Pomocy Społecznej

  III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

  •                     Nazwa stanowiska pracy: Podinspektor ds pracowniczych

  •                     Zależność służbowa – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim;

  •                     Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 20 godzin tygodniowo.

   Przewiduje się możliwość zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony. W przypadku zatrudnienia na czas określony dopuszcza się możliwość zatrudnienia na kolejny czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego konkursu.

   IV. Wymagane dokumenty:

  •                     CV i list motywacyjny,

  •                     zaświadczenie o stanie zdrowia

  •                     kserokopie: dokumentów potwierdzających wykształcenie, świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

  •                     podpisane przez kandydata oświadczenie, że

  a)posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

  b)korzysta z pełni praw publicznych,

  c)posiada obywatelstwo polskie, a w przypadku przystąpienia do konkursu osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

  d)nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,oraz że nie jest prowadzone postępowanie karne

  e)wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji,

  V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów :

  a. Termin:

  17.12.2018r do godziny 9:00

  b. Sposób:

  •                     Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim lub przesłać pocztą w terminie do dnia   17. 12. 2018 r. do godz. 9:00 na adres: Dom Pomocy Społecznej Maków Podhalański ul. Żeromskiego 17 z dopiskiem Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds pracowniczych”.

  •                      Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r (Dz.U.2018r, poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20146/679 z dnia 27 kwietnia 2016r oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku, o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458)

  Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu .

  VI. Informacje dodatkowe:

  •                     telefon kontaktowy DPS w Makowie Podhalańskim 33 8771494 lub 8773474

  •                     dokumenty , które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane, o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie),

  •                     informacja o konkursie rozstrzygnięciu   konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Domu Pomocy   Społecznej w Makowie Podhalańskim , na stronie internetowej   Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej DPS   www.dpsmakowpodhalanski.pl.

   

  * W przypadku, kandydata który, w wyniku konkursu po raz pierwszy zostanie zatrudniony na stanowisku urzędniczym w jednostkach samorządowych obowiązuje odbycie służby przygotowawcze. W związku z powyższym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres trwania służby przygotowawczej.

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: 

   

  Młodszy Opiekun

   

  Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:

  Pan Damian Wasiakzam. Sucha Beskidzka

   

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Do II Etapu Naboru zakwalifikowały się dwie osoby. W toku rozmowy stwierdzono, że w/w kandydat spełnia wymogi formalne, posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymagane na przedmiotowym stanowisku.                                      

                                                                      Dyrektor

                                                                                                                                                                                                                        mgr Agata Kopacz

   

  data: 30.11.2018r.

  O G Ł O S Z E N I E


  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy.


  1. Stanowisko pracy – Młodszy Opiekun 1 etat

  2. Zatrudnienie od dnia 03.12.2018r.

  3. Czas pracy: 8 lub 12 godz. praca zmianowa ( pora dzienna lub nocna) wg ustalonego przez kierownika harmonogramu.

  4. Miejsce wykonywania